European Competence Initiative: Early Childhood Intervention (ECI 2.0)


Diken İ. H. (Executive), Diken Ö., Vuran S., Çelik S., Tomris G., Ünlü E.

Erasmus Project, 2011 - 2013

  • Project Type: Erasmus Project
  • Begin Date: October 2011
  • End Date: October 2013

Project Abstract

www.gedep.org