An Analysis of the Violence towards High School Teachers in Terms of Various Variables: Niğde Sample


Terzi Ç., Özdere M.

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.68-88, 2018 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.68-88
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı liselerde görev yapan öğretmenlerin okul şiddetine uğrama durumlarını ve şiddete uğrama durumlarının öğretmen özellikleri (cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki kıdem) ve görev yaptıkları okulların özelliklerine (tipi, türü, yeri ve büyüklüğü) göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelemektedir. Bu çalışmada, var olan durumu betimlemek için tarama modeli benimsenmiştir. Çalışma evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Niğde ili merkez ilçede yer alan 25 devlet lisesinde görev yapan 883 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma aşamasında evrenin tamamı ulaşılabilir olduğu için örneklem alınmamıştır. Bu çalışma için veriler McMahon vd. (2014) tarafından Amerika’da öğretmenlere yönelik şiddeti taramak için gerçekleştirilen bir çalışmada kullanılan anketin bir bölümü temel alınarak geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın bulguları önce betimsel olarak incelenmiş ve katılımcıların %20,9’unun en az bir defa şiddete uğradığını ve evrende toplam 236 şiddet olayının yaşandığı bulunmuştur. Katılımcıların şiddete uğrama durumlarının öğretmen ve okul özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için parametrik olmayan testlerden, tek örneklem kay-kare testi yapılmıştır. Öğretmenlerin şiddete uğrama durumlarının öğretmen özelliklerine (cinsiyet, eğitim düzeyi, mesleki kıdem) göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı, fakat okul türü ve okul büyüklüğüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir.