Validity of Wagner Hypothesis in OECD Countries: Kónya Panel Causality Test


Urfalıoğlu Ş., Yerdelen Tatoğlu F.

Journal of Applied and Theoretıcal Social Sciences (JATSS), vol.4, no.3, pp.229-246, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kamu harcamaları devletlerin gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı tüm giderler, ekonomik büyüme ise ülkede belirli bir dönem boyunca üretimi gerçekleştirilmiş olan nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerinin, kendinden bir önceki döneme göre artış göstermesi durumu olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada 1990-2020 dönemine ait 28 OECD ülkesi için kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmış ve Wagner Hipotezi’nin geçerliliği sınanmıştır. Birimler arası korelasyon ve heterojenlik testleri sonucunda uygun olan panel birim kök ve nedensellik testlerine karar verilmiştir. Durağanlık sınamasının ardından, Kónya panel nedensellik testi ile hem panelin tümü hem de panelde yer alan her bir ülke için sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen bulgularda; panelin tümü için Wagner Hipotezi’nin geçerli olmadığı ancak bazı ülkelerde belirli anlam düzeylerinde Keynes Görüşü’nün geçerli olduğu ve kamu harcamalarından ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.