PROTECTION AGAINST TERMINATION IN A BROAD SENSE


YILDIZ M. Ş.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.19, no.76, pp.1205-1246, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Protecting the employee against termination and thus ensuring the continuity of the employment relationship emerges as a constitutional requirement. In addition, there will be no unlimited protection against termination in the face of Article 48 of the Constitution. A reasonable balance must be built between the employer's freedom of contract and the aim of ensuring the continuity of the employee's employment relati- onship. Protection against termination is subject to a dual distinction, narrowly and broadly. The concept of protection against termination in a broad sense, which constitutes the main subject of our study, expresses all of the regulations aiming to protect the employee against termination in addition to job security in technical terms. These regulations can be classified as regulations aiming to ensure the continuity of the employ- ment relationship, deterrent legal regulations at the point of termination decision, and regulations compensating for the negative legal consequ- ences of termination. Regulations regarding transfer of workplace, fixed-term labor contract, suspension of labor contract, notification of termination, bad faith compensation, substantial change in labor condi- tions, severance pay and short-time working can be counted among the regulations related to protection against termination in a broad sense. In our study, the regulations on protection against termination in a broad sense will be tried to be examined to the extent of its connection with termination.
İşçinin feshe karşı korunması ve bu sayede iş ilişkisinin süreklili- ğinin sağlanması, anayasal bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında Anayasa’nın 48. maddesi karşısında sınırsız bir feshe karşı korumadan söz edilemeyecektir. İşverenin sözleşme özgürlüğü ile işçinin iş ilişkisinin sürekliliğinin sağlanması amacı arasında makul bir denge tesis edilmelidir. Feshe karşı koruma, dar ve geniş anlamda olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Çalışmamızın temel konusunu oluşturan geniş anlamda feshe karşı koruma kavramı, teknik anlamda iş güvencesinin yanında işçiyi feshe karşı korumayı amaçlayan düzenleme- lerin tamamını ifade etmektedir. Bu düzenlemeler; iş ilişkisinin sürekli- liğini sağlamayı amaçlayan düzenlemeler, fesih kararı alınması nokta- sında caydırıcı hukuki düzenlemeler ve feshin olumsuz hukuki sonuçla- rını telafi edici düzenlemeler şeklinde tasnif edilebilir. İşyeri devri, belir- li süreli iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin askıya alınması, fesih bildirimin- de bulunulması, kötüniyet tazminatı, çalışma koşullarında esaslı değişik- lik, kıdem tazminatı ve kısa çalışmaya ilişkin düzenlemeler, geniş an- lamda feshe karşı korumaya ilişkin düzenlemeler arasında sayılabilir. Çalışmamızda geniş anlamda feshe karşı korumaya ilişkin düzenlemeler, fesihle bağlantısı ölçüsünde incelenmeye çalışılacaktır.