Evaluation of Faith Tourism Potential of Eskişehir Province from the Perspective of Tour Guides


Creative Commons License

Yetgin Akgün D., Kaya A.

V. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi, Denizli, Turkey, 30 September - 02 October 2022, pp.7-8

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Denizli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.7-8
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

 Evaluation of Faith Tourism Potential of Eskişehir Province from the Perspective of Tour Guides

 

 

Eskisehir was one of the important industrial cities of Turkey, but in recent years it has become a touristic centre with the efforts of the local administration. There are mosques, masjids, tombs, complexes, churches, shrines, cemeteries, and necropolises throughout Eskişehir. There are also artifacts belonging to different religions. Different cultural and religious buildings in cities are among the important attraction centers of the tourism sector.  It is thought that domestic tourists coming to Eskişehir, which has been at the forefront of city tourism in recent years, with package tours organized in Eskişehir, do not know the belief centers sufficiently. The importance of tour guides in promoting the destination and informing tourists is an indisputable fact. In this study, it is aimed to investigate the faith tourism potential of Eskişehir province from the perspective of tour guides. The sub-objectives of the study are to determine whether the demand for faith tourism in Eskişehir province and the tour programs in Eskişehir are sufficient for faith routes, to reveal whether the faith centers in Eskişehir are sufficiently promoted, to determine what can be done to include these centers in the tour programs and to determine the necessary tasks to increase the potential of Eskişehir's faith centers. In this study, in which qualitative research method was adopted, the views of tour guides, who are effective in the development of tourism and promotion of the destination, were consulted and semi-structured interviews were conducted with 16 people working as tour guides in Eskişehir province. The data obtained from the interviews were transferred to the qualitative data analysis program MAXQDA and content analysis was performed. As a result of the study, it was determined that Eskişehir stands out with its city tourism, but has the potential for religious tourism, but its promotion in this regard is insufficient, especially Kurşunlu Complex, Seyit Battal Gazi Complex and Sivrihisar Great Mosque can be evaluated within the scope of religious tourism. It is thought that this study will contribute to the promotion of Eskişehir tourism and faith tourism routes and fill the relevant gap in the tour guiding literature.

Keywords: Faith centers, Faith tourism, Tour guides, Eskişehir.

 


 

 

ÖZET

 

Eskişehir İlinin İnanç Turizm Potansiyelinin Turist Rehberleri Perspektifinden Değerlendirilmesi

 

 

Eskişehir, Türkiye’nin önemli endüstri kentlerinden biriyken son yıllarda yerel yönetimin çabaları ile turistik bir merkez haline gelmiştir. Eskişehir ilinin genelinde camiler, mescitler, türbeler, külliyeler, kiliseler, mabetler, mezarlık ve nekropoller bulunmaktadır. Ayrıca farklı dinlere ait eserler de yer almaktadır. Şehirlerde yer alan farklı kültürel ve dini yapılar turizm sektörünün önemli çekim merkezleri arasındadır.  Son yıllarda şehir turizminde ön planda olan Eskişehir’e düzenlenen paket turlarla gelen yerli turistin, inanç merkezlerini yeterince tanımadığı düşünülmektedir. Turist rehberlerinin, destinasyonun tanıtımındaki etkisi ve turistleri bilgilendirmedeki önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bu çalışmada Eskişehir ilinin inanç turizm potansiyelinin turist rehberlerinin perspektifinden araştırılması amaçlanmaktadır. Eskişehir ilinin inanç turizmine yönelik talebin ve Eskişehir’deki tur programlarının, inanç rotaları için yeterli olup olmadığını belirlemek, Eskişehir’deki inanç merkezlerinin yeterince tanıtılıp tanıtılmadığını ortaya çıkarmak, bu merkezlerin tur programlarına dahil edilebilmesi için neler yapılabileceğini tespit etmek ve Eskişehir’in inanç merkezlerine olan potansiyeli artırmak için gerekli görevleri belirlemek, çalışmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği bu çalışmada turizmin gelişmesinde ve destinasyonun tanıtılmasında etkili olan turist rehberlerinin görüşlerine başvurulmuş ve Eskişehir ilinde turist rehberliği yapan 16 kişi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler, nitel veri analiz programı MAXQDA programına aktarılarak içerik analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda Eskişehir’in şehir turizmi ile ön plana çıktığı ancak inanç turizmi potansiyelinin olduğu, ancak bu konudaki tanıtımlarının yetersiz olduğu, özellikle Kurşunlu Külliyesi, Seyit Battal Gazi Külliyesi ve Sivrihisar Ulu Cami’nin inanç turizmi kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilmiştir. Bu çalışmanın Eskişehir turizminin ve inanç turizmi rotalarının tanıtılmasına katkı sağlayacağı ve turist rehberliği alanyazınındaki ilgili boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnanç merkezleri, İnanç turizmi, Turist rehberleri, Eskişehir.