Development of The Scale for Identifying Perceptions of Having 21st Century Skills of Pre-service Teachers: Validity and Reliability Study


DURMUŞ A., GÜVEN M.

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.52, no.1, pp.99-125, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Present study aims at developing a scale to identify pre-service teachers' perceptions of having 21st century skills. It was carried out with two different participant groups using survey method through maximum variation sampling method. The study was conducted with a total of 827 participants (439 for exploratory factor analysis (EFA) and 388 for confirmatory factor analysis (CFA). SPSS program was used to analyze data for EFA and SPSS AMOS program was used for CFA. The 'Scale for Identifying Perceptions of Having 21st Century Skills' was developed based on the EFA results, revealing a 44.188% total variance. The scale consisted of 19 items with a 3-factor structure. The CFA indicated good fit indices for the scale, and an internal consistency coefficient of .858 Cronbach’s Alpha was obtained. The findings of this study indicate that the developed scale meets the theoretical and statistical criteria outlined in the relevant literature for pre-service teachers. Therefore, the instrument has potential as a reliable and valid measure of preservice teachers' perceptions for possessing 21st century skills.

Bu çalışma ile öğretmen adaylarına yönelik 21. yy. becerilerine sahip olma algılarını belirlemek için bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı çalışma, maksimum çeşitlilik örnekleme yönteminden yararlanılarak iki farklı katılımcı grubu ile yürütülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) için 439, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için de 388 olmak üzere toplam 827 katılımcı ile çalışılmıştır. Veriler, AFA kapsamında SPSS programı ile DFA kapsamında ise SPSS AMOS programı ile analiz edilmiştir. AFA sonucunda toplam varyansın %44,188’ini açıklayan, 19 madde ve 3 farklı faktör altında kümelenen bir yapıda ‘21. yy. Becerilerine Sahip Olma Algılarını Belirleme Ölçeği’ geliştirilmiştir. DFA sonrasında ölçeğin uyum indeksleri bağlamında kabul edilebilir ve iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, DFA sonrası bütün olarak iç tutarlık katsayısı .858 Cronbach Alfa olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışma kapsamında öğretmen adaylarına yönelik kuramsal ve istatistiksel anlamda alanyazındaki ilgili kriterleri karşılayan nitelikli bir ölçek geliştirilmiştir.