Development of Inferiority Feeling Scale for University Students: Validity and Reliability Analysis


Creative Commons License

Akdoğan R., Ceyhan E.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.41, pp.117-128, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 41
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.117-128
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin yetersizlik duygusunu ölçmeye dönük bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Anadolu Üniversitesi’nde örgün eğitim alan 1016 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Ölçekte kalacak madde sayısını ve ölçeğin alt boyutlarını belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda 20 maddeden oluşan üç boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçeğe “Yetersizlik Duygusu Ölçeği” (YDÖ), alt boyutlarına ise “Cesaretin Kırılması”, “Kendi Değerini Yadsıma” ve “Yararsız Üstünlük Çabası” adları verilmiştir. Analizlerde maddelerin toplam varyansın % 43.63’ünü açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin Kısa Semptom Envanteri ile .76; Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri ile -.74; Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ile de -.66 düzeyinde ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .86, test-tekrar test güvenirliği ise .88 olarak belirlenmiştir. Bulgular, YDÖ’nün üniversite öğrencilerinin yetersizlik duygularını ölçmede geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.