Bilgi Profesyonellerinin Bilgi Teknolojisi Kullanma Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Üniversite Kütüphanelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Kurulgan M., Paşaoğlu D.

TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP, vol.27, no.1, pp.52-78, 2013 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: TURK KUTUPHANECILIGI / TURKISH LIBRARIANSHIP
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Library and Information Science Abstracts, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.52-78
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Today, the information and communication technologies are stated to be utilized densely in information sector just like in any other sectors. The Information experts undertake tasks in Library Services, which were handled jointly and cooperatively once before, by utilizing information technologies now. In this study it is aimed to outline the tendencies of the information experts to utilize information technologies. In order to reach to the objective, the Technology Acceptance Model was used as a conceptional framework and some of the individual characteristics that can be found in the expanded versions of the model were also taken into account. In the study, within the scope of the Technology Acceptance Model, individual and institutional factors, such as age, gender, educational status and organizational culture were analyzed. The study has been conducted with 139 personnel who work in the libraries of Eskisehir Osmangazi University and Anadolu University. The findings of the study showed that the Technology Acceptance Model is a useful model in order to understand the adaptation of the technology, proved that the individual differences (age, gender and educational status) have no influence over the perceived ease of use as well as on the perceived advantage however also indicated that the perceived ease of use and the perceived advantage do have an influence on the tendency of the attitude towards the utilization. On the other hand; the organization culture does not have any influence on attitude towards the utilization in the libraries of Eskisehir Osmangazi University and Anadolu University. In addition to this, it was revealed that the variable of the organization culture has a positive influence on the intent towards the behavior in both libraries.


Bilgi ve iletişim teknolojileri günümüzde, her sektörde olduğu gibi bilgi sektöründe de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bilgi profesyonelleri, kütüphane hizmetlerinde el ile yapılan işleri artık bilgi teknolojisi kullanarak gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmada bilgi profesyonellerinin bilgi teknolojisi kullanma eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sözü edilen amaca ulaşabilmek için, Teknoloji Kabul Modeli (TKM), kuramsal bir çerçeve olarak kullanılmış ve modelin genişletilmiş modellerinde bulunan bazı kişisel özellikler de dikkate alınmıştır. Çalışmada Teknoloji Kabul Modeli kapsamında; yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve örgüt kültürü gibi kişisel ve örgütsel faktörler incelenmiştir. Çalışma, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kütüphanelerinde çalışan 139 personel ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, Teknoloji Kabul Modeli’nin bilgi teknolojisinin benimsenmesi­ni anlamak açısından yararlı bir kuram olduğunu, kişisel (yaş, cinsiyet ve eğitim durumu) farklılıkların algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda üzerinde etkili olmadığını ancak algılanan fayda ve algılanan kullanım kolaylığının kullanıma dönük tutum üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Örgüt kültürünün ise; Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kütüphanelerinde, kullanıma dönük tutum üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Buna ek olarak örgüt kültürü değişkeninin, her iki kütüp­hanede de, davranışa dönük niyet üzerine olumlu bir etkisinin olduğu saptanmıştır.