Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Dönüşüm: Eskişehir Örneği


Creative Commons License

Kol E.

İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.16, no.4, pp.31-57, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümün alt gelir gruplarında yer alan kişiler
tarafından nasıl algılandığının ortaya konulmasıdır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan anket karşılıklı
görüşme yöntemi ile ankete katılan kişilere uygulanmıştır. Böylece ankete katılan kişilerin konu
hakkındaki gerçek düşüncelerinin irdelenmesine olanak sağlanmıştır. Bu bağlamda araştırmada nicel
yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yararlanılan anket üç bölümden ve 57 sorudan
oluşmaktadır. Araştırmanın amacına yönelik verileri elde etmek için 400 kişi ile karşılıklı görüşme
yöntemi ile anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu anketlerden cevap alınamayan soruların yer aldığı
13 anket değerlendirilme dışı bırakıldıktan sonra 387 anket araştırma kapsamında değerlendirmeye
alınmıştır.
Araştırma bulgularına göre katılımcılar sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümü genel olarak
olumlu değerlendirmektedirler. Katılımcıların çoğunluğu (%62) sağlık hizmetlerinde yaşanan
dönüşümü iyi olarak değerlendirmekte, yaklaşık %30’u ise bu dönüşümün çok iyi olduğunu
belirtmektedir. Buna karşın katılımcıların sadece %2,7’si bu dönüşümü olumsuz olarak algılamaktadır.