Flipped Classroom 2.0: Producing and Synthesising the Knowledge


Uçar H., Bozkurt A.

JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI, vol.6, no.3, pp.143-157, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The flipped classroom model is a new method in education by reversing the usual learning and teaching processes. The main purpose of this study is to reveal the opinions and perceptions of the students about the flipped classroom model. The research was conducted in a course designed as blended learning, which was followed both face to face and online. A case study design was used in this qualitative research. The research group of the study consisted of 35 undergraduate students who took a course designed with the flipped classroom model in the 2017-2018 academic year. The data were collected through online semi-structured open-ended questions. The data were analyzed through content analysis. As a result of the analysis, five themes related to the flipped classroom model emerged. The themes are active learning, cognitive readiness, reinforcement, course preparation, fun learning, and permanent learning. The findings of this promising method of learning are similar to the findings in the literature. Within this context, it is recommended to use the flipped classroom 2.0 model in teaching processes.
Dönüştürülmüş sınıf modeli alışagelen öğrenme ve öğretme süreçlerini tersineçevirerek eğitimde yeni bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın temelamacı, dönüştürülmüş sınıf modeline ilişkin öğrencilerin görüşlerini ve algılarını ortayaçıkarmaktır. Araştırma, öğrencilerin hem yüz yüze hem de çevrimiçi ortamda takipettikleri harmanlanmış öğrenme modeli ile tasarlanmış bir derste gerçekleştirilmiştir.Nitel bir araştırma olan çalışmada, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanınçalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında dönüştürülmüş sınıf yöntemi iletasarlanan bir dersi alan 35 lisans öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilere çevrimiçiortamda yarı-yapılandırılmış açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Toplanan veriler içerikanalizi tekniği ile çözümlenmiştir. Analiz sonucunda dönüştürülmüş sınıf modelineilşkin beş tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar; aktif öğrenme, bilişsel hazırbulunuşluk,pekiştirme, derse hazırlık, eğlenceli öğrenme ve kalıcı öğrenmedir. Gelecek vadeden buöğrenme yöntemine ilişkin bulgular alanyazındaki araştırma bulguları ile benzerlikgöstermektedir. Bu bağlamda öğretim süreçlerinde dönüştürülmüş sınıf 2.0 modelininkullanılması önerilmektedir.