Rol kodov kulturı v formirovanıi russkoy i turetskoy yazıkovıh kartin mira (na primere c kompanentom ’xxboloto’xx)


SARAÇ H.

16. Mejnunarodnaya naucna-praktiçeskaya konferensiya ’xxrusskoye kulturnoye prastranstvo’xx, Moskva, Russia, 23 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Moskva
  • Country: Russia
  • Anadolu University Affiliated: Yes