Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Türkiye’de Gerçekleştirilen Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Çalışmalarının İncelenmesi


Creative Commons License

Erdoğdu B. Ö., Çimşir E.

International Education Congress 2023 EDU CONGRESS 23, Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2023, pp.1190-1200

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1190-1200
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Problem Durumu: Yetişkinlerden farklı dil, yaklaşım, tutum ve ifade benimsenmesini gerektiren çocukluk dönemi, ruh sağlığı çalışmaları içinde ayrı bir uzmanlık alanı olarak yer almaktadır. Ruh sağlığı uzmanları tarafından, çocukluk döneminde rastlanan güçlüklerin giderilmesinde farklı modeller benimsenerek çalışmalar yürütülmektedir. Sıklıkla kullanılan modellerden biri çocuk merkezli oyun terapisidir (ÇMOT). Buna karşın alanyazın incelendiğinde ilgili modelde yürütülen araştırmaların sistematik ve kapsamlı bir özetine rastlanamamıştır. Amaç: Bu çalışma ile ülkemizde yürütülen ÇMOT araştırmalarının kapsamının belirlenmesi ve böylelikle uygulayıcı ve araştırmacılara yol gösterici olabilecek nitelikte bir çalışmanın ortaya konması amaçlanmıştır. Yöntem: Amaç doğrultusunda Türkiye’de, Türkçe dilde yayımlanan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çalışmaları literatür taraması yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmalara Google Akademik, YÖK Tez Merkezi, Web of Science, TR Dizin, EBSCO Host, Pubmed ve ProQuest veri tabanlarında yapılan elektronik tarama ile ulaşılmıştır. Tarama sonucunda Ocak 2015-Temmuz 2023 yılları arasında yayımlanan toplamda 20 farklı çalışma olduğu görülmüştür. Bulgular: Çocuklarda rastlanan davranış problemleri, öfke ve kaygı bozuklukları ile travmatik deneyimlerin sağaltım çalışmalarında ÇMOT uygulamalarına başvurulduğu belirlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ÇMOT’nin, 3-12 yaş aralığında görülen davranış bozuklukları, kaygı bozuklukları, depresyon, anksiyete, somatik yakınmalar, TSSB, agresif ve saldırgan davranışlar, sınır problemleri, sosyal beceri gelişimi alanlarında etkili olduğunu göstermiştir. Öneriler: Etkili sonuçlara ulaşıldığı dikkat çeken problem alanlarında daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğu belirlenmiş, çocuklarla çalışan profesyonellerin ilgili problem alanlarında ÇMOT uygulamalarından faydalanmaları ve ailelerin uygun biçimde yönlendirilmesinin sağlanması önerilmiştir.