Evaluation of The Applicable Law to Contracts on The Transport of Foreign Elements in The Framework of PILPL' Article 29


Aygün M.

Paris Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi - VI, Paris, France, 9 - 11 July 2021, pp.13-14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Paris
  • Country: France
  • Page Numbers: pp.13-14
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The international character of transport law causes the formation of a uniform order independent of national laws. However, in the development of modern transport law, international conventions seem to guide the rules of national transport law. In other words, states (in general) try to adapt their national laws to the international transport law order. Moreover, this determination can be asserted not only in terms of substantive law rules of transport law, but also in terms of conflict of laws rules. In accordance with paragraph 2 of article 1 of the Law No. 5718 on Private International Law and Procedural Law (PILPL), “The provisions of the International Convention to which the Republic of Turkey is a party are reserved”. Therefore, if disputes arising from a contract for the carriage of goods with a foreign element before the Turkish courts fall within the scope of the application of an international convention related to transport to which the Republic of Turkey is a party, the conflict of rules in PILPL are not applied. According to the provisions ofthe relevant international agreement, the dispute can be resolved directly, or the law of any statecan be authorized for the settlement of the conflict in terms of substantive law, with the conflict of laws rule in the international convention. If there is no international agreement regarding the transportation of the Republic of Turkey regarding the dispute arising from the contract of carriage of goods with foreign elements beforethe Turkish courts, or if there is an international agreement but the dispute with foreign elementsdoes not fall within the scope of application of this international agreement, or if the provisionsof the international agreement are applied to the dispute with foreign elements, some aspects ofthe dispute If there is no provision in the international agreement regarding the issue (in terms of the parts of the dispute where the provisions of the international agreement cannot be applied), the conflict of laws rules in the PILPL will come into effect. The conflict of laws rulein the PILPL regarding the dispute arising from the contract for the carriage of goods with foreign elements is included in Article 29. In the aforementioned article, the law to be applied to the goods carriage contracts has been determined in general, and in this Paper, the law to be applied to the goods carriage contracts with foreign elements will be discussed in all aspects by making use of some decisions of the Turkish high judicial bodies.

Taşıma hukukunun, uluslararası karakteri, ulusal hukuklardan bağımsız yeknesak bir düzenin oluşmasına neden olmaktadır. Ancak, modern taşıma hukukunun gelişimi içinde, uluslararası sözleşmelerin ulusal taşıma hukuku kurallarına yön verdiği görülmektedir. Başka bir ifadeyle, devletler (genel olarak) kendi ulusal hukuklarını uluslararası taşıma hukuku düzenine uydurmaya gayret etmektedir. Üstelik bu tespit, taşıma hukukunun sadece maddi hukukkuralları bakımından değil, aynı zamanda kanunlar ihtilafı hukuku kuralları bakımından da ilerisürülebilir. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun (MÖHUK) 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, “Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır”. Dolayısıyla, Türk mahkemelerinin önüne gelen yabancı unsurlu eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu taşımayla alakalı bir milletlerarası sözleşmenin uygulama alanına giriyorsa, MÖHUK’taki bağlama kurallarına gidilmez. İlgili milletlerarası sözleşme hükümlerine göre uyuşmazlık doğrudan çözüme kavuşturulabileceği gibi, milletlerarası sözleşmede yer alan bağlama kuralıyla uyuşmazlığın maddi hukuk bakımından çözümü için herhangi bir devletin hukuku dayetkili kılınabilir. Türk mahkemelerinin önüne gelen yabancı unsurlu eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu taşımayla alakalı milletlerarası sözleşme yoksa veya milletlerarası sözleşme var olmakla birlikte yabancı unsurlu uyuşmazlık bu milletlerarası sözleşmenin uygulama alanına girmiyorsa veya yabancı unsurlu uyuşmazlığa milletlerarası sözleşme hükümleri uygulanmakla birlikte uyuşmazlığın bazı yönleri bakımından milletlerarası sözleşmede hüküm bulunmuyorsa (uyuşmazlığın milletlerarası sözleşme hükümlerinin uygulanamadığı kısımları bakımından) MÖHUK’taki bağlama kuralları devreye girecektir. Yabancı unsurlu eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili MÖHUK’taki bağlama kuralı 29. maddede yer almaktadır. Bahsi geçen maddede genel anlamda eşya taşıma sözleşmelerine uygulanacak hukuk tespitedilmiş olup, iş bu Tebliğ’de Türk yüksek yargı organlarının bazı kararlarından faydalanılarak, yabancı unsurlu eşya taşıma sözleşmelerine uygulanacak hukuk tüm yönleriyle ele alınacaktır.