Suriyeli Öğrencilere Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaşanan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Türker M. S., Göçmenler H.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.15, no.6, pp.4549-4568, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: Suriye iç savaşının 2011 yılında başlamasından bu yana Türkiye çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. İlk zamanlarda söz konusu “misafirlik” durumunun geçici bir zaman süreceği ön görülürken bugün gelinen nokta, bu durumun kalıcı olacağını göstermektedir. Suriyeli mülteciler/göçmenler de diğer birçok ülkedeki mülteciler/göçmenler gibi başta beslenme, barınma, güvenlik, sağlık, eğitim olmak üzere önemli sorunlarla yüzleşmektedirler. Bahsi geçen alanlar insani krizlerin ortaya çıktığı ve ivedilikle çözülmesi gereken temel sorunlardır. Türkiye imkânları ölçüsünde Suriyeli mültecilerin beslenme, barınma, sağlık gibi sorunlarını büyük ölçüde çözmüştür. Eğitim alanında ise birtakım sorunların yaşandığı, çözümün ise ancak sorunlu alanların doğru tespit edilmesi, tanımlanması ve değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Çalışmanın temel amacı, Suriyeli öğrencilerin eğitimle ilgili yaşadıkları sorunların tespit edilmesi, öncelik ve önem sırasına göre değerlendirilmesine yöneliktir. Bu bağlamda, Suriyeli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin görüşleri en önemli kaynaktır. Nitel araştırma desenine sahip olan çalışma kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan öğretmenlerden anket yoluyla elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarında, Türkiye’de yaşayan Suriyeli öğrencilerin önceki yıllarda yaşadığı sorunların büyük ölçüde devam ettiği görülmektedir. Öğrencilerin yaşadığı en büyük sorun dil ve iletişim kaynaklıdır. Öğrencilerin yeterli seviyede Türkçe öğrenemedikleri tespit edilmiş; bu sorunun Suriyeli öğrenciler açısından okula devamsızlık, müfredatın gerisinde kalma, eğitimde fırsat eşitsizliğine uğrama ve çevreye uyum sağlayamama gibi birçok sorunu beraberinde getirdiği anlaşılmıştır. Öğretim programı ve ders materyalleri boyutunda yaşanan eksikliklerin yanı sıra öğretmen yeterlikleri ile ilgili birtakım sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Hizmet içi kurslarda eğitim programının yapısı, seminerlerin yürütülmesi ve seminer veren hocaların nitelikleri ile ilgili birtakım sorunlar olduğu da çalışmada ulaşılan sonuçlar arasındadır. Ortaya çıkan bu sorunlara ivedilikle çözüm bulunmaması durumunda yakın gelecekte çok daha büyük sorunların ortaya çıkacağı ön görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretimi, Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretimi, göç, mülteci sorunları.