An Evaluation of the Turkish General Health Insurance within the Scope of the Healthcare Reform


Creative Commons License

Ezer B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.847-893, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In line with the recommendations of the World Bank, the Health Transformation Program [Sağlıkta Dönüşüm Programı] was accepted in Türkiye in 2003. Within this scope, reform movements in healthcare delivery were initiated. A universal health insurance model (named general health insurance) was accepted with the Social Insurance and General Health Insurance Act No. 5510 [5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu] adopted in 2006. General health insurance, which came into effect gradually since 2008, fundamentally changed the system of benefiting from health services, which had been built as employment-oriented until then. General health insurance aimed to cover not only those included by social insurance but also all citizens or foreigners residing in Türkiye. In the general health insurance system, the principle of purchasing health services from health service providers (providing the financing of health services) has been adopted instead of providing them by the Social Security Institution [Sosyal Güvenlik Kurumu]. This study aims to evaluate the healthcare reform carried out in Türkiye through general health insurance. Therefore, the study first includes the healthcare (and social security) reform in Türkiye and then explains the implementation of general health insurance. Afterward, the study evaluates whether general health insurance meets the healthcare reform targets today and determines the problematic aspects of general health insurance.

Dünya Bankası’nın önerileri doğrultusunda 2003 yılında Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı kabul edilmiş ve bu kapsamda sağlık hizmetleri sunumunda reform hareketleri başlatılmıştır. 2006 yılında kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile evrensel nitelikli bir sağlık sigortası modeli (genel sağlık sigortası) kabul edilmiştir. 2008 yılında yürürlüğe giren genel sağlık sigortası, o güne değin çalışma odaklı uygulanmakta olan sağlık hizmetlerinden yararlanma sistemini temelden değiştirmiştir. Genel sağlık sigortası, önceki uygulamanın aksine, yalnızca sosyal sigorta kapsamında olanları değil Türkiye’de ikamet etmekte olan vatandaş ya da yabancı herkesi kapsama almayı amaçlamıştır. Genel sağlık sigortası sisteminde, sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doğrudan sunulması yerine, sağlık hizmeti sunucularından hizmet satın alma yoluyla alınması (sağlık hizmetlerinin finansmanının sağlanması) prensibi benimsenmiştir. Bu çalışma, Türkiye’de genel sağlık sigortasının kabul edilmesi yoluyla gerçekleştirilen sağlık reformunun değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle çalışmada ilk olarak Türkiye’deki sağlık (ve sosyal güvenlik) reformu ele alınmış, ardından genel sağlık sigortası uygulaması anlatılmıştır. Devamla çalışmada, günümüz itibariyle genel sağlık sigortasının sağlık reformu hedeflerini karşılayıp karşılamadığı hususu değerlendirilmiş ve genel sağlık sigortasının sorunlu yönleri ortaya koyulmuştur.