A Research on the Relationship between Organizational Silence and Meeting Management


ALTINÖZ M., ÖZTÜRK BAŞPINAR N., ŞEN O.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi (Online), vol.22, no.3, pp.785-804, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Organizational silence is that employees do not voice their thoughts on organizational problems. Organizational silence has negative repercussions such as not being able to take advantage of employees' opinions, covering the problems, avoiding negative feedback, filtering information, and unresponsiveness to problems. Breaking the organizational silence is important for the development of the organization and the improvement of employee performance. In the research, the effect of organizational silence in the meetings was examined, suggestions were made to try to break the preference of silence in the meetings by seeking an answer to what matters and for what reasons they preferred silence in the meetings. The data required for the research were obtained through the survey technique. "Organizational Silence" scale was used to collect data. Public and private sector employees constitute the research universe. The scale, which was transferred to electronic media with the help of “Google Forms”, was sampled through various digital platforms (social media, e-mail, text editors). The data collected in the study designed according to the quantitative research method were analyzed with the help of relationship and difference tests and statistical analysis programs. According to the research findings, the reasons for choosing silence are as follows; addressing the topics that the participants think are not relevant, supporting the suggestions of their colleagues, having concerns that speaking will harm them, their desire to protect themselves, their anxieties about the future, their intimidation, not seeing themselves enough, they do not believe that they can make a difference and It was determined that colleagues believed that they could make the right decision.
Örgütsel sessizlik, çalışanların örgütsel sorunlara yönelik düşüncelerini seslendirmemeleridir. Örgütsel sessizliğin çalışanların fikirlerinden yararlanamama, sorunların üstünün örtülü kalması, olumsuz dönütlerden kaçınılması, bilgilerin süzülmesi ve sorunlara yönelik tepkisizlik gibi olumsuz yansımaları bulunmaktadır. Örgütsel sessizliğin kırılması, örgütün gelişimi ve çalışan performansının geliştirilmesi yönünden önem taşımaktadır. Araştırmada örgütsel sessizliğin toplantılardaki etkisi incelenmiş, çalışanların toplantılarda hangi konularda ve hangi nedenlerle sessizliği tercih ettiklerine yanıt aranarak, toplantılardaki sessizlik tercihinin kırılmaya çalışması için öneriler getirilmiştir. Araştırma için gerekli veriler anket tekniği aracılığıyla elde edilmiştir. Veri toplamak için "Örgütsel Sessizlik" ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırma evrenini kamu ve özel sektör çalışanları oluşturmaktadır. “Google Forms” yardımı ile elektronik ortama aktarılan ölçek, çeşitli dijital platformlar (sosyal medya, e-mail, metin düzenleyiciler) aracılığıyla örnekleme uygulanmıştır. Nicel araştırma yöntemine göre tasarlanan araştırmada toplanan veriler ilişki ve fark testleri ile istatistiksel analiz programları yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre sessizliğin tercih edilmesi nedenlerinin sırasıyla; katılımcıların ilgili olmadıklarını düşündükleri konuların ele alınması, çalışma arkadaşlarının önerilerini destekleme, konuşmanın kendilerine zarar getireceği endişelerinin olması, kendilerini koruma isteği, geleceğe yönelik kaygıları, korkutulmaları, kendilerini yeterli görmemeleri, fark yaratacak bir fikir ortaya koyabileceklerine inanmamaları ve çalışma arkadaşlarının doğru karar alabileceklerine inanmaları olduğu tespit edilmiştir.