Yenilenebilir Enerji Üretimini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Türkiye Örneği


Creative Commons License

Kahraman G. Ö., Afşar M.

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.Özel Sayı, pp.182-201, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yaşanan iklim değişikliği sorunu, temiz enerji ve enerji verimliliğinin küresel düzeyde önemini arttırmıştır. Bu nedenle politika yapıcılar, bugün dünya için büyük bir tehdit oluşturan sera gazı salınımı sorunuyla mücadele etmek için yenilenebilir enerji uygulamasını ve üretimini geliştirmeyi kritik bir konu haline getirdiler. Bu çalışmada, 1990’dan 2021’e kadar Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimini etkileyen faktörleri incelemek için Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (ARDL) Modeli kullanılmaktadır. Çalışmanın güvenilirliği için ayrıca Tam Modifiye Edilmiş Sıradan En Küçük Kare (FMOLS), Dinamik Sıradan En Küçük Kare (DOLS) ve Kanonik Eşbütünleşik Regresyon (CCR) tahmincileri ve göstergeler arasındaki nedensellik ilişkisini görmek için Toda-Yamamoto nedensellik yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, ekonomik büyüme ile yenilenebilir enerji üretimi arasında pozitif bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Ayrıca, araştırma ve geliştirme faaliyetlerindeki artışın ve finansal gelişmişliğin yenilenebilir enerjiye geçiş üzerinde olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Son olarak çalışmada, doğrudan yabancı yatırım girişlerinin Türkiye’deki yenilenebilir enerjinin potansiyelini engellediği sonucuna ulaşılmıştır.