The Measurement of Consumption And Saving Habits of the Children Between the Ages Of 6 - 10: The Case Of Eskişehir


Altınırmak S., Badurlar İ., Yıldırım M., Şen O., Aytekin A., Karamaşa Ç., ...More

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.39, no.39, pp.189-221, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Consumption impacts individuals‘ decisions and the society in which they live positively or negatively as a result of consumption requirement. As each individual in the society has to consume, the concept of consumption affects the decisions and the society in which individuals live positively or negatively. As an individual develops, his/her decisions as a consumer continues to change. Therefore, while consumers are making decisions, they should be conscious about the responsibilities which the consumption decisions bring about. While trying to survive, consumers should act carefully in consuming indispensible materials which are also used by other people or living beings. The factors affecting consumption behavior includes; different personalities in which different behaviours and characters emerged at different ages and therefore purchased products and services are different, psychological factors that thesatisfaction and perception concepts are high and the social environment in which consumer is involved can be listed under three headings as the social factors that effect decision making process. The basic point considered in economic growth and development of countries is to increase the amount of savings. It is quite important to raise the saving consciousness and to encourage people to gain this in early ages. When evaluated in terms of children, from the prenatal stage to the educational stage, is included in the family budget. Also, since it s easier to influence and direct the children than adults, as children grow up, the effects on the family budget are improving. In this study, it was aimed to detect saving and consumption preferences of the children between the ages of 6-10 via Consumption and Saving Scale" obtained by applying focus group and pilot studies.


Tüketim, toplumdaki her bireyin tüketme zorunluluğu nedeni ile bireylerin kararlarını ve içinde yaşadığı toplumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. İnsanoğlu geliştikçe, tüketici olarak aldığı kararlar da sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle, tüketiciler tüketim kararını alırken bu kararların kendilerine yüklediği sorumluluğun bilincinde olmalıdırlar. Tüketici olarak bireyler, yaşamlarını devam ettirmeye çalışırken diğer insan ve canlıların kullandığı vazgeçilmez olan maddelerin tüketiminde dikkatli davranmalıdır. Tüketim davranışını etkileyen faktörler arasında; farklı yaş dönemlerinde farklı davranışların ve farklı karakterlerin ortaya çıktığı dolayısıyla satın alacakları ürün ve hizmetin farklı olduğu kişisel faktörler, tatmin ve algılama kavramlarının öneminin yüksek olduğu psikolojik faktörler ve tüketicinin içinde bulunduğu sosyal çevrenin karar alma sürecine etkisinin ele alındığı sosyal faktörler olarak üç başlık altında sıralanabilir. Ülkelerin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında temel unsur tasarrufların artırılmasıdır.  Tasarruf bilincinin artırılması ve özellikle bu bilincin erken yaşlarda kazandırılması çok önemlidir. Çocuklar açısından değerlendirildiğinde; doğum öncesi aşamasından eğitim aşamasına kadar birçok etmen ile aile bütçesine dahil olmaktadır. Ayrıca çocukları yetişkinlere göre etkilemek ve yönlendirmek daha kolay olduğundan, çocukların büyüdükçe aile bütçesine etkileri artan yönde bir gelişim göstermektedir. Bu çalışmada, 6-10 yaş aralığındaki çocukların tasarruf ve tüketim tercihlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Odak grup ve pilot çalışmaları yapılarak oluşturulan "Tasarruf ve Tüketim Ölçeği" kullanılarak çocukların tasarruf ve tüketim tercihleri araştırılmıştır.