Advantages and Challenges of Biobased Plastics: A Qualitative Analysis of Stakeholders’ Perceptions


Creative Commons License

Başar E. E., Kes Erkul A.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, no.23, pp.1-29, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The circular economy mostly relies on the reduction of fossil-based materials.
Finding economically viable, low-cost, renewable, and biodegradable alternatives to plastic packaging is a significant challenge for this aim since it is widely used in the daily consumption of various products. Bioplastics are already considered promising substitutes for packaging materials since they are biodegradable, use renewable resources, and release fewer greenhouse gases. However, the shift from fossil-based to biobased materials also has its difficulties. This study uses qualitative data collected from three primary stakeholder groups of this transition, namely, R&D managers from the packaging industry, researchers, and policymakers. The research findings show that stakeholders are mostly in consensus regarding the advantages and challenges of the shift from fossil based
plastic to bioplastics. The knowledge and awareness of the process are highly
compatible with the literature on the subject. Additionally, the findings suggest that although bioplastics have the potential to contribute significantly to sustainability goals and the circular economy greatly costs, lack of regulations, incentives and inadequate recycling infrastructure are major obstacles to change. The agreement of stakeholders on the matter of challenges also reveals the need for common ground for a solution. 

Döngüsel ekonomi büyük oranda fosil-bazlı malzemelerin azaltılmasına dayanmaktadır. Bu amaca ulamada plastik ambalajlara ekonomik olarak uygulanabilir, düşük maliyetli, yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir alternatifler bulmak önemli bi güçlüktür çünkü plastic ambalajlar birçok ürünün gündelik tüketiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyoplastikler biyolojik olarak parçalanabilir olduklarından, yenilenebilir kaynaklar kullandıklarından ve daha az sera gazı salınımına neden olduklarından dolayı hali hazırda ambalaj malzemesi olarak umut vaat etmektedirler. Ancak fosil- bazlıdan biyolojik bazlı malzemelere geçişin kendi zorlukları bulunmaktadır. Bu çalışma söz konusu geçişin üç önemli paydaşı olan Ar-Ge yöneticileri, araştırmacılar ve politika yapıcılardan toplanan nitel veriyi kullanmaktadır. Araştırma bulguları paydaşların fosil- bazlı plastikten biyolojik bazlı plastiğe geçişin avantajları ve zorlukları konusunda büyük oranda hemfikir olduklarını göstermektedir. Süreçle ilgili bilgi ve farkındalık düzeyleri yüksek ve konuyla ilgili litratürle uyumludur. Ek olarak bulgulardan biyoplastiklerin sürdürülebilirlik hedeflerine ve döngüsel ekonomiye büyük katkı sağlama potansiyeli olduğu halde maliyetler, regülasyonların ve teşviklerin olmayışı ile yetersiz geri dönüşüm alt yapısının değişimin önündeki büyük engeller olduğu anlaşılmaktadır. Paydaşların zorluklara ilişkin argümanları ise çözüm için ortak bir zemine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkartmıştır.