Investigation of Distance Learners’ Volitional Competence


Uçar H., Bozkurt A., Öztürk A., Kumtepe A. T.

Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.10, no.1, pp.303-323, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The volitional competence, which is accepted as a requirement for success in open and distance learning environments, is considered to be an essential part of learning motivation and thus, complementary to learner success. From this point of view, it is important to examine the volitional competencies of distance learners. Within this context, the aim of this study is to examine the level of volitional competence of distance learners enrolled in the Open Education System of Anadolu University. This cross-sectional research used a quantitative method approach. In the study, Volitional Competency Scale and personal information form were used as data collection tools. Data were collected from volunteer online learners. A total of 2115 learners (1132 females and 1002 males) were the sample of the study. Descriptive statistics, t-test for independent samples and one-way ANOVA were used to analyze the data obtained. The results of the research show that distance learners have high levels of volitional competency. In addition to this finding, it was found that online learners' level of volitional competency differed by gender, age, and type of enrollment, but it did not differ according to the year of entry into the Open Education System. The volitional competence, which is considered to be complementary to learning motivation, can be considered as an indicator of the learners' motivation levels, their success in the courses and their tendencies to complete the school. It is also important in terms of predicting the success of learners in distance education.
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında başarı için gerek şart olarak kabul edilen eylemyeterliği faktörü, öğrenme motivasyonunun önemli bir parçası ve öğrenen başarısınıntamamlayıcısı olarak kabul edilmektedir. Bu bakış açısıyla açık ve uzaktan öğrenenlerin eylemyeterliklerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, AnadoluÜniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerin eylem yeterlik düzeylerini incelemektir.Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde gerçekleştirilmiş kesitsel biraraştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Eylem Yeterliği Ölçeği ve kişisel bilgi formukullanılmıştır. Veriler, çevrimiçi ortamda gönüllülük esasına göre uzaktan öğrenenlerdentoplanmıştır. Veri toplama aracına cevap veren 1132 kadın ve 1002 erkek toplam 2115 öğrenenaraştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın araştırma sorularına yanıt bulmak amacıylaelde edilen veriler çözümlenirken betimsel istatistikler, bağımsız örneklemler için t-testi vebağımsız örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmasonuçları, Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerin eylem yeterlik düzeylerinin ölçeğin ortalamapuanlarına göre orta seviyenin üstünde olduğunu göstermektedir. Bu bulguya ek olarak,öğrencilerin eylem yeterlik düzeylerinin; cinsiyete, yaşa ve kayıt türüne göre farklılık gösterdiğiancak öğrencilerin Açıköğretim sistemine giriş yılına göre farklılık göstermediği bulunmuştur.Öğrenme motivasyonunun tamamlayıcısı olarak kabul edilen eylem yeterliği, öğrencilerinmotivasyon seviyelerinin, derslerde başarılı olma ve okulu tamamlama eğilimlerinin bir göstergesiolarak kabul edilebilir. Ayrıca, eylem yeterliği uzaktan eğitimde öğrencilerin başarılı olup olmamadurumlarını yordaması açısından da önemlidir.