FACTORS AFFECTING EMPLOYEES' "GREEN" BEHAVIOR AND THEORETICAL EXPLANATIONS


Öztürk Başpınar N.

ASEAD 11. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Lausanne, Switzerland, 20 - 22 May 2023, pp.147

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Lausanne
  • Country: Switzerland
  • Page Numbers: pp.147
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Environmental problems caused by the production, operation and management models of businesses have led to the rapid deterioration of the ecological environment, and society has put forward new requirements for businesses to develop green management and ensure environmental sustainability, which has put pressure on businesses towards environmental sustainability. Therefore, environmental protection and environmental sustainability, which have become a matter of social concern and discussion, have become one of the main issues that attract the attention of researchers, and since the main source of environmental problems is human behavior, studies focusing on employees' green behaviors have started to be conducted in order to ensure environmental sustainability. Employee green behavior is a set of behaviors practiced by employees to reduce the negative impact on the environment and contribute to environmental sustainability. Through a series of studies by researchers on employee green behavior, the antecedents of employee green behavior have gradually expanded from personal factors (emotions, attitudes) to situational factors (leadership behavior, green climate). However, although existing research has reviewed employees' green behaviors, the theoretical foundations of the relationship between employees' green behaviors and the variables that affect them should also be analyzed and it should be clarified how antecedent variables affect employees' green behaviors. With this research, which was conducted as a literature review, the five-dimensional green employee concept was discussed, its structure was reviewed and the green behavior of employees was explained based on theories and its logic was tried to be systematized. It is hoped that the study will be a source of reference and inspiration for new researchers. Keywords: Employee Green Behavior, Sustainability, Environmental Sustainability 

İşletmelerin üretim, işletme ve yönetim modellerinin neden olduğu çevresel sorunlar giderek ekolojik çevrenin hızla bozulmasına yol açmış, toplum işletmelerin yeşil yönetim geliştirmesi ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayabilmesi için yeni gereksinimler ortaya koymuş bu da işletmeler üzerinde çevresel sürdürülebilirlik yönünde baskı oluşturmuştur. Dolayısıyla toplumsal endişe ve tartışma konusu haline gelen çevre koruma ve çevresel sürdürülebilirlik araştırmacıların dikkatini çeken başlıca konulardan biri haline gelmiş, çevre sorunlarının temel kaynağı insan davranışları olduğundan çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla çalışanların yeşil davranışlarına odaklanan çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Çalışanların yeşil davranışı çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için çalışanlar tarafından uygulanan bir davranış dizisidir. Araştırmacılar tarafından çalışanların yeşil davranışları üzerine yapılan bir dizi çalışmayla çalışanların yeşil davranışlarının öncülleri giderek kişisel faktörlerden (duygular, tutumlar) durumsal faktörlere (liderlik davranışı, yeşil iklim) doğru genişlemiştir. Ancak mevcut araştırmalar çalışanların yeşil davranışlarını gözden geçirmiş olsa da çalışanların yeşil davranışları ile bunları etkileyen değişkenler arasındaki ilişkinin teorik temelleri de analiz edilmeli ve öncül değişkenlerin çalışanların yeşil davranışlarını nasıl etkilediği netleştirilmelidir. Literatür incelemesi şeklinde yapılan bu araştırma ile beş boyutlu yeşil çalışan kavramı ele alınarak, yapısı gözden geçirilmiş ve çalışanların yeşil davranışı teorilere dayalı olarak açıklanmış, mantığı sistematik hale getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın yeni araştırmacılara referans ve ilham kaynağı olunacağı umulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çalışanların Yeşil Davranışı, Sürdürülebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik