Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programının Öğrenen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi


Yücesan Kaya H., Karadağ N.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.16, no.2, pp.935-957, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES
  • Journal Indexes: Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.935-957
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmada, açık ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı’nın Stufflebeam’in Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün (CIPP) Değerlendirme Modeli çerçevesinde öğrenen görüşlerine göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, karma yöntem araştırma desenlerinden Açımlayıcı Yöntem (NİCEL→nitel) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, programdan mezun olan öğrenenlerden oluşmaktadır. Araştırmada 14 Haziran-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında hem nicel hem de nitel veriler toplanmıştır. Nicel veriler CIPP Modele göre hazırlanan “Türk Dili ve Edebiyatı Programı Değerlendirme Anketi”yle elde edilmiştir. Anketin ilk bölümünde kişisel bilgilere yönelik 4 madde yer alırken, ikinci bölümde; bağlam boyutuna ilişkin 16, girdi boyutuna ilişkin 10, süreç boyutuna ilişkin 24 ve ürün boyutuna ilişkin 10 madde olmak üzere toplam 60 maddeye yer verilmiştir. Anketi 335 mezun yanıtlamıştır. Araştırmada nitel veriler 2018 ve 2019 yıllarında programdan mezun olan ve yarı yapılandırılmış görüşmelere katılan 10 öğrenenden toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde yüzde ve frekans tabloları, tek örneklem t-testi, ve tek yönlü varyans analizine (ANOVA) başvurulmuştur. Nitel veriler ise betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; katılımcılar program amaçlarının öğrenenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlendiğini, öğrenme kaynaklarının programın amaçlarına uygun olarak tasarlandığını, öğrenme etkinliklerinin öğrenenlerin beklentilerine uygun olarak yürütüldüğünü ve programda beklenen öğrenme çıktılarına ulaşıldığını düşünmektedirler. Bununla birlikte, öğrenenlerin bağlam, girdi, süreç ve ürün boyutlarındaki puanlarında cinsiyete, yaşa ve medeni duruma göre anlamlı bir fark görülmezken süreç boyutunda çalışma durumuna göre çalışanlar lehine bir fark görülmüştür. Ayrıca, betimsel analiz bulgularıyla programda ders kitapları, sınavlar ve uygulama ögelerinde bazı geliştirme çalışmalarının yapılması ihtiyacı tespit edilmiştir.