Is Gender Role a Risk Factor for Shyness?


Creative Commons License

Akdoğan R., Can G.

İstanbul üniversitesi kadın araştırmaları dergisi (Online), vol.19, pp.1-13, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada cinsiyet rollerine göre utangaçlık düzeyinin farklılaşıp farklılaşmadığı ve biyolojik cinsiyetin, utangaçlık düzeyinin farklılaşmasında anlamlı katkısının olup olmadığı 1045 üniversite öğrencisi üzerinde araştırılmıştır. Veriler Utangaçlık Ölçeği ve Bem Cinsiyet Rolü Envanteri aracılığıyla toplanmıştır. Analizlerde betimleyici istatistikler, t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Sonuçlar katılımcıların büyük çoğunluğunun utangaçlık düzeylerinin ortalamanın altında olduğunu göstermiştir. Ayrıca erkeksi cinsiyet rolüne sahip öğrencilerin utangaçlık düzeylerinin, hem kadınsı hem de belirsiz cinsiyet rolüne sahip olanlardan; androjen cinsiyet rolüne sahip olanların utangaçlık düzeyinin ise hem kadınsı hem de belirsiz cinsiyet rolüne sahip olanlardan anlamlı biçimde daha düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca, utangaçlık düzeyi üzerinde cinsiyetin tek başına anlamlı temel etkisinin olduğu, ancak cinsiyet ile cinsiyet rolünün ortak etkisinin anlamlı olmadığı belirlenmiştir.