More v prirodno-landşaftnom kode russkoy i turetskoy lingvokultur


SARAÇ H.

Mejdunarodnaya naucnaya konferensiya ’xxyazık lingvokulturologii: teoriya i impiriya’xx, Moskva, Russia, 19 May 2105 - 21 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Moskva
  • Country: Russia
  • Anadolu University Affiliated: Yes