TV Commercials, Child and Consumption: Are You Stylish or Not?


BAL D., ONAY A.

İleti-ş-im, vol.32, no.32, pp.198-219, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 32
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.16878/gsuilet.580386
  • Journal Name: İleti-ş-im
  • Page Numbers: pp.198-219
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The meanings attributed to the objects of consumption be-gin to become more valuable than the objects themselves. The advertisers who are aware of this situation try to convey these meanings to people through various messages. This effort is also directed towards children. Children are exposed to concepts such as fashion, conspicuousness and superiority even at their early childhood periods. Besides, when children are encouraged to be like an adult with consumption objects, the situation becomes more crucial. In this research, qualitative research method was used; data were collected by semi-structured interviews. The data obtained from the interviews was analyzed by descriptive analysis method. In this study, the thoughts of children about fashion concept, opinions about clothing produced in adult style, their perception about the general purposes of advertisements, the meanings that they attribute to the consumption objects they see in advertising and the role of family on shopping preferences were examined. While a consensus was discovered in terms of fashion, general aims of advertisements and the role of family on shopping preferences; there was a gender-based difference among children in terms of clothing produced in adult style, and meanings attributed to the consumption objects in the advertisement.
Günümüzde, tüketim nesnelerine yüklenen anlamlar nesnelerin kendi-sinden daha değerli bir hal almaya başlamıştır. Bu durumun farkında olan rek-lamcılar, çeşitli mesajlarla insanlara bu anlamları aktarmaya çalışmaktadır. Bu çaba çocuklara yönelik olarak da gerçekleştirilmektedir. Çocuklar, daha küçük yaşlarda moda, dikkat çekme, üstün olma gibi kavramlarla karşı karşıya bırakıl-maktadır. Buna bir de çocukların tüketim nesneleriyle yetişkin bireylere özen-dirilmesi eklenince durum daha ciddi bir hal almaktadır. Bu çalışmada, nitel bir araştırma gerçekleştirilmiş; veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyleelde edilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler ise betimsel analiz yönte-miyle analiz edilmiştir. Çalışmada çocukların moda kavramına yönelik düşün-celeri, yetişkin tarzında üretilen kıyafetlere yönelik görüşleri, reklamların genel amaçlarına yönelik algıları, reklamda gördükleri nesnelere yükledikleri anlam-lar, alışveriş tercihlerinde ailenin rolü konuları incelenmiştir. Moda, reklamın genel amaçları ve ailenin alışveriş tercihlerindeki rolüne dair ortak görüşler elde edilirken yetişkin tarzında üretilen kıyafetler ve reklamda görülen tüketim nesnelerine yüklenen anlamlara ilişkin çocuklar arasında cinsiyete dayalı bir farklılığa rastlanmıştır.