Ekonomik, Sosyal ve Politik Küreselleşme ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki: Hollanda Örneği


Creative Commons License

Özer M. O.

Akdeniz 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 20 November 2022, pp.353-360

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.353-360
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan toplumların ve devletlerin bütünleşmesi veya aralarındaki etkileşimin artması olarak tanımlanan küreselleşme, önüne geçilmesi mümkün olmayan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sürecin ekonomik, sosyal ve politik boyutlarıyla birlikte ele alınması ve her ülkenin temel makroekonomik hedefi olan iktisadi büyüme ile ilişkisinin incelenmesi adeta bir gereklilik haline gelmiştir. Bu çalışmada, 2019 yılında küreselleşme endeksinde ilk sırada yer alan Hollanda için ampirik bir uygulama yapılmıştır. 1970-2019 dönemini kapsayan zaman serileri kullanılarak ekonomik, sosyal ve politik küreselleşme ile iktisadi büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmıştır. Değişkenlerin durağanlıkları, Zivot-Andrews birim kök testi ile sınanmış ve tümünün düzeyde birim köklü, birinci farkta durağan seriler olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine, bahsi geçen değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı, Gregory-Hansen eşbütünleşme testi aracılığıyla sınanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ekonomik küreselleşme ve iktisadi büyüme arasında çift yönlü, politik küreselleşme ve iktisadi büyüme arasında ise büyümeden politik küreselleşmeye doğru olmak üzere tek yönlü bir ilişki bulunmuştur. Son olarak, eşbütünleşme ilişkisinin bulunduğu modeller için uzun dönemli katsayılar Tam Modifiye Edilmiş En Küçük Kareler (FMOLS) ve Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemleriyle tahmin edilmiştir. Tahmin edilen katsayıların tümü pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Buna göre, artan ekonomik küreselleşme iktisadi büyümeyi kayda değer ölçüde teşvik etmektedir. Diğer taraftan, büyümenin ekonomik ve politik küreselleşme üzerindeki olumlu etkisinin oldukça sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, dış ticaret hacminin artırılması, ticari faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılması, ticari partner çeşitliliğinin sağlanması, daha fazla sayıda ikili veya çok taraflı serbest ticaret anlaşmasına dahil olunması ve yabancı yatırımlar için uygun ortamın sağlanması gibi tedbirler alınarak yüksek ve sürdürülebilir iktisadi büyüme hedefine ulaşılabileceği öngörülmektedir.