KADINLARIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIMLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI


Demiray E., Ulutak İ., Candemir Ö.

9th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.75-76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.75-76
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, depolanmasında, işlenmesinde, bilgisayarlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojilerdir. Türkiye’de “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2017”ye göre 16- 74 yaş grubundaki erkeklerde bilgisayar kullanım oranları %65,7, internet kullanım oranları %75,1 iken, kadınlarda bilgisayar kullanım oranları %47,7, internet kullanım oranları ise %58,7’dir. Bu çalışmanın amacı; Eskişehir Tepebaşı Beldeevlerinde açılan kurslara devam eden kadınların bilişim teknolojilerini kullanım durumlarını ve bu kullanımları ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını saptamaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, Beldeevlerinde kurslara katılan kadınlardan bilişim teknolojilerini kullanan ve tesadüfü örneklem yöntemiyle seçilmiş 184 kadına yüz yüze görüşülerek 29 sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Anket gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Veriler SPSS 23 programında frekans ve cross tablolar alınarak değerlendirilmiştir. “Bilgisayar ve internet kullanımıyla ilgili eksikliklerinizi gidermek amacıyla eğitim almak ister misiniz?” sorusuna ankete katılan kadınların %82’si evet almak istiyorum cevabını vermiştir. Kadınlar almak istedikleri bu eğitimler sonunda, teknolojinin ve internetin geniş imkânlarına erişip, günlük yaşantılarında ihtiyaçları olan bilgilere daha kolay ulaşabilecek, iletişimlerini güçlendirebileceklerdir. Anahtar Kelimeler: Beldeevleri, bilişim teknolojileri, kadın, kadın ve bilişim teknolojileri