FeTeMM Öğrencilerinin Kariyer Seçme Nedenleri İle Kariyer Bilgi Kaynakları ve İhtiyaçları


Eraslan Çapan B., Korkut Owen Jr. F.

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-31, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Fen Teknoloji Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) alanlarında eğitim gören üniversite öğrencilerinin kariyer seçme nedenleri, kariyer bilgisini hangi kaynaklardan aldıkları ve mezuniyet sonrasında yapabilecekleriyle ilgili ne tür kariyer bilgilerine gereksinim duydukları sorularına yanıt aranmıştır. Katılımcılar iki devlet üniversitesinde FeTeMM alanlarında eğitim veren fakültelerdeki 378 (% 57.4) kadın 281 (% 42.6) erkek olmak üzere toplam 658 öğrencidir. Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu ile toplanmış, verilerin analizinde açık uçlu sorular için içerik analizi, diğer sorular için ise frekans, yüzde ve sıralama teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre FeTeMM öğrencilerinin bölüm seçme nedenlerinin başında bireysel etmenler gelirken onu sırasıyla sistemik, sosyal ve şans etmenleri izlemektedir. Öğrencilerin kendini tanıma ve mezuniyet sonrası yapılabileceklere ilişkin bilgileri ebeveynlerinden aldıkları, üst eğitim kurumları ve mesleklerle ilgili bilgileri ise en fazla öğretmenler/öğretim üyelerinden, sonra İnternetten edindikleri görülmektedir. Katılımcılar, mezuniyet sonrası için en fazla çalışma dünyasıyla ilgili bilgilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bulgular alanyazına göre tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler. FeTeMM öğrencileri, kariyer gelişim ihtiyaçları, kariyer bilgi kaynakları, kariyer seçme nedenleri.