(How Long Local is Local? Example of Cumalıkızık)


Temizkan S. P., Yıldız E.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.4, pp.2541-2564, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study; as a tourism activity in Cumalıkızık, it is to evaluate the service of food and beverage places within the framework of expert opinions. In addition, it is aimed to make some suggestions that will contribute to food and beverage venues in Cumalıkızık by making use of the studies obtained from the literature. Looking at the definitions of rural tourism; in Turkey “to perpetuate tradition” it seems to be an incomplete description of the meaning. This situation is important in terms of ensuring the survival of traditions beyond many definitions expressed. However, giving importance to quality presentation for the sustainability of traditions is also important for the protection of the rural population. This study was carried out using qualitative research method by researchers. The research sample was determined according to the conformity sampling method, one of the non-random sampling types. In the research, semi-structured interview technique was used as data collection technique. The research was conducted between June and December 2019, by interviewing 15 experts who have experience in Cumalıkızık tourism and eating and drinking. These experts consist of three administrative supervisors in Bursa, two chefs in the private sector, two waiters working as head waiters, and eight academics working on rural tourism and gastronomy. The common point of the interviewees is that they visit Bursa Cumalıkızık at least once in the last year and get food service from the businesses here. Evaluations and reviews only evaluate the services provided by the foodand beverage businesses in the region. As a result, although it has been stated in previous studies that the Cumalıkızık settlement maintains its rural character; outside the visible elements, it is thought that the factors related to food and beverage service are not local.
Bu çalışmanın amacı; Cumalıkızık'taki bir turizm faaliyeti olarak yiyecek ve içecek mekanlarının hizmetini uzman görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Bununla birlikte, literatürden elde edilen çalışmalardan faydalanarak Cumalıkızık'taki yiyecek ve içecek mekanlarına katkı sağlayacak önerilerde bulunmayı hedeflenmektedir. Kırsal turizmin tanımlarına bakıldığında; Türkiye'de “geleneği yaşatmak” anlamının eksik kalmış bir tanımı gibi gözükmektedir. Bu durum geleneklerin sürdürülmesi için ifade edilen birçok tanımın ötesinde hayatta kalmasını sağlamak açısından önemlidir. Bununla birlikte geleneklerin sürdürülebilir olması için kaliteli sunuma önem vermek, kırsal nüfusun korunması açısından da önemlidir. Bu çalışma nitel bir araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneği, tesadüfî olmayan örnekleme türlerinden amaçlı bir şekilde benzeşik örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında ise yarı yapılandırılmış görüşmelerden faydalanılmıştır. Araştırma, Haziran ve Aralık 2019 arasında, Cumalıkızık turizmi ve yeme içmesi hakkında deneyimleri olan 15 uzmanla görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Bu uzmanlar Bursa'da üç idari amir, özel sektörde iki şef, baş garson olarak çalışan iki garson ve kırsal turizm ile gastronomi konuları üzerinde çalışan sekiz akademisyenden oluşmaktadır. Görüşülen kişilerin ortak noktası, Bursa Cumalıkızık'ı son bir yılda en az bir kez ziyaret etmeleri ve buradaki işletmelerden yemek servisi almalarıdır. Değerlendirmeler ve incelemeler sadece bölgedeki yiyecek ve içecek işletmelerinin sunduğu hizmetleri değerlendirmektedir. Sonuç olarak, önceki çalışmalarda Cumalıkızık yerleşiminin kırsal karakterini sürdürdüğü belirtilmiş olsa da görünür unsurların dışında kalan yiyecek içecek hizmeti ile bağlantılı unsurların yöresel olmadığı düşünülmektedir.