ENDÜSTRİ 4.0’IN EKONOMİK İSTİKRARA ETKİLERİ: SEÇİLMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME1


Creative Commons License

Aydınbaş G., Erdinç Z.

2. INTERNATIONAL BLACK SEA MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Rize, Turkey, 21 - 22 December 2022, pp.424-454

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.424-454
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

Endüstriyel devrimler, bir taraftan yeni sektörlerin açılmasını sağlarken, diğer taraftan da

geride kalan sektörlerin yok olmasına yol açmaktadır. Endüstriyel devrimlerdeki son durak

“Endüstri 4.0” ise, ilk defa bir kavram olarak 2011 yılında Almaya Hannover Fuarı’nda

geçmiştir. Bu çalışmanın amacı Endüstri 4.0 devriminin ekonomik istikrar üzerindeki

etkilerinin incelenmesidir. Çalışmanın literatüre katkısı, Endüstri 4.0’ın istihdam, büyüme, dış

ticaret ve çevresel etkileri üzerine değerlendirilmesi noktasında belirmektedir. Çalışmada

seçilmiş ülkeler için gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) sektörel dağılımı (tarımsal katma değer,

sanayi katma değeri ve hizmetler katma değeri, %GSYH), AR-GE harcamaları (%GSYH),

yüksek teknoloji ihracatı (%GSYH), bilgi iletişim teknolojileri mal ve hizmet ihracatı (%

GSYH), istihdamın sektörel dağılımı (tarım, sanayi ve hizmetler sektörü, % toplam istihdam)

değerleri tablolar ve şekiller aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında genellikle

Endüstri 4.0 stratejilerinde öne çıkan ülkelere (Almanya, Amerika, Japonya, Güney Kore,

Singapur, Tayland, Çin, Güney Afrika, Rusya, Brezilya, Türkiye) ait veriler kullanılmıştır.

Çalışmada kullanılan veriler, Dünya Bankası web sitesinden alınmıştır. Bu çalışmada yöntem

olarak, nitel araştırma kapsamında doküman analizi kullanılırken; çalışmanın sınırlılığı, bu

doğrultuda ekonometrik bir analiz yönteminin uygulanmamış olmasıdır. Çalışmada, seçilmiş

ülkelerin geneline bakıldığında, Endüstri 4.0 ile birlikte istihdamın tarımdan hizmet sektörüne

kaydığını, tarımsal katma değerin GSYH’deki payının giderek azalırken, hizmet katma

değerinin GSYH’deki payının giderek arttığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca AR-GE

harcamaları (%GSYH), yüksek teknoloji ihracatı (%GSYH), bilgi iletişim teknolojileri mal ve

hizmet ihracatı (%GSYH) değerlerinin Endüstri 4.0’daki gelişmelerle birlikte arttığı

görülmektedir.