TÜRKİYE’DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ BAĞLAMINDA TALEBİ ARTAN MESLEKLERDE KADIN İSTİHDAMINA GENEL BİR BAKIŞ


Yiğit M., Kağnıcıoğlu D.

22. ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ ÖZET BİLDİRİ KİTABI, Balıkesir, Turkey, 8 - 10 September 2023, pp.107-108

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.107-108
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The study aims to match the occupations in increasing demand in the report published by the World Economic Forum with the undergraduate majors in Turkey and to interpret the position of women in the future labor markets based on the gender distribution in these majors. Method: The study was conducted through document analysis, a research method used to analyze and evaluate printed/electronic materials and secondary data were used in the study. Findings: Within the scope of the study, the gender distribution of students studying in twenty- departments was examined. Of these students, 61.7% were male and 38.3% were female. Nineteen of the twenty-eight departments had a majority of male students and nine departments had a majority of female students. It was determined that the proportion of female students in the selected departments was higher in foundation universities compared to public universities. In addition, in foundation universities, as the scholarship rates increase, the proportion of female students also increases, whereas the proportion of male students decreases. Among the twenty-eight departments, especially in engineering departments, the numerical superiority of male students is remarkable. Only three of the thirteen engineering departments (industrial engineering, food engineering and chemical engineering) have a majority of female students. Conclusion: In the study, the majority of students in the selected departments were male. This result can be considered as a situation that may create various imbalances between men and women in both employment rates and wages in the future and/or increase the current imbalances. The data, with the support of the literature, reveals the necessity of developing various policies to increase the representation and empowerment of women in future professions and the labor force.

Amaç: Çalışmanın amacı, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan raporda yer alan, talebi artan meslekler ile Türkiye’deki lisans bölümlerini eşleştirerek, bu bölümlerdeki cinsiyet dağılımı üzerinden geleceğin işgücü piyasalarında kadınların konumuna yönelik bir yorum ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışma, basılı/elektronik materyalleri incelemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılan bir araştırma yöntemi olan doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup çalışmada ikincil veri kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamında yirmi sekiz bölümde okuyan öğrencilerin cinsiyet dağılımı incelenmiştir. Bu öğrencilerin %61,7’sini erkekler, %38,3’ünü kadınlar oluşturmuştur. Yirmi sekiz bölümün on dokuzunda bölümde erkek öğrenciler, dokuz bölümde ise kadın öğrenciler çoğunluktadır. Seçilen bölümlerdeki kadın öğrenci oranlarının, vakıf üniversitelerinde, devlet üniversitelerine kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca vakıf üniversitelerinde, seçilen bölümlerdeki burs oranları arttıkça kadın öğrenci oranları artış göstermekte, buna karşın erkek öğrenci oranı ise azalmaktadır. Yirmi sekiz bölüm içerisinde, özellikle mühendislik bölümlerinde, erkek öğrencilerin sayısal üstünlükleri dikkat çekmektedir. On üç mühendislik bölümünün yalnızca üç tanesinde (endüstri mühendisliği, gıda mühendisliği ve kimya mühendisliği) kadın öğrenciler çoğunluktadır. Sonuç: Yapılan incelemede, seçilen bölümlerdeki öğrencilerin çoğunluğunu erkek öğrenciler oluşturmuştur. Bu sonuç, gelecekte, kadın ve erkekler arasında hem istihdam oranlarında hem de ücretlerde çeşitli dengesizlikler yaratabilecek ve/veya günümüzdeki dengesizlikleri artıracak bir durum olarak değerlendirilebilir. Veriler, literatürün de verdiği destekle, kadınların geleceğin mesleklerinde ve işgücündeki temsilinin artırılması ve güçlendirilmesi için çeşitli politikaların geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.