Applicable Law to Cultural Property


Aygün M.

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Sarajevo
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Modern growth in Conflict of Laws area may be the most important area needed to be considered is cultural assets law. Different characteristic of cultural assets requires different financial norms as well as, requires the rules of the conflict of laws also different. Just like the precautions protects the worker, consumer, tenant the real owners of the cultural assets needs precautions. As long as the purpose of protecting the good faith buyer in common objects trade, is not applicable in cultural assets trading, can not be defend this purpose also should applied for cultural assets. For this reason according to the cultural assets financial law as well as the conflict of law rules needs special arrangements.

The problem of the cases which filed for stolen cultural assets is to determine the applicable law of the ownership transition. In this determination accepted LRS rule taking as base, principal, without looking at the result will accept the law of where the goods were during the process, in some cases will result in favor of the real owner and some cases do not. One of the base points in the matter of protecting the cultural assets is whether protect the real owner or the good faith third party. If all financial law voted the same decision in a case we can not really talk about the conflict of laws. But if one of the laws related to the connection protects the real owner and the other protects the good faith third party buyer, there is a literally conflict of laws and one of these laws needs to be chosen.

Kanunlar ihtilâfı alanındaki modern gelişmelerin belki de en fazla dikkate alınması gereken alan kültür varlıkları hukukudur. Kültür varlığının farklı niteliği uygulanacak maddi normların farklılığını gerektirdiği gibi, kanunlar ihtilâfı kurallarının da farklı olmasını zorunlu kılmaktadır. İşçiyi, tüketiciyi, kiracıyı koruyucu tedbirler gibi kültür varlıklarının gerçek maliklerini koruyan tedbirlere ihtiyaç vardır. Alelade ticari objelerin ticaretinde geçerli olan iyiniyetli alıcıyı koruma gayesi, kültür varlığı ticaretinde geçerli olmadığına göre, bu gayeyi temel alan kuralların kültür varlıkları için uygulanması savunulamaz. Bu nedenle kültür varlıkları ile ilgili olarak hem maddi hukuk, hem kanunlar ihtilâfı hukuku alanında özel düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Çalıntı kültür varlıklarının iadesi için açılan davalarda sorun, mülkiyet intikaline uygulanacak hukukun tespitidir. Bu tespitte genel kabul gören LRS kuralı esas alındığında, prensip, sonuca bakmaksızın muamele esnasında malların bulunduğu yer hukukunu kabul ettiği için, bazı davalarda gerçek malik lehine, bazı davalarda ise iyiniyetli alıcı lehine hüküm verilecektir. Kültür varlıklarının korunması meselesindeki temel noktalardan biri gerçek malikin mi, yoksa iyiniyetli üçüncü kişinin mi haklarının korunacağı meselesidir. Bir davada uygulanması öngörülen maddi hukukların hepsi aynı yönde tercih kullanmış ise gerçek anlamda kanunlar ihtilâfından bahsedemeyiz. Ama ilişkiyle bağlantılı hukuklardan biri gerçek maliki, diğeri iyiniyetli alıcıyı korumakta ise, gerçek anlamda bir kanunlar ihtilafı söz konusudur ve bu hukuklardan birinin tercih edilmesi gerekmektedir.