The Effect of Adlerian Group Counseling on Inferiority Feeling and Psychological Symptoms


Creative Commons License

Akdoğan R., Ceyhan E.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.42, pp.280-293, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada üniversite öğrencelerine yönelik Adleryen Yaklaşım çerçevesinde, yetersizlik duygusu ile başa çıkma becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir grupla psikolojik danışma programı (Yetersizlik Duygusuyla Başa Çıkma Grupla Psikolojik Danışma Programı-YDP) geliştirilmiş ve programın yetersizlik duygusu ve psikolojik belirti düzeyleri üzerindeki etkisi iki hipotez ışığında test edilmiştir. Deney, plasebo ve kontrol gruplu öntest-sontest-izleme ölçümlü 3x3’lük deneysel model kullanılan çalışmaya 22’si kız, 14’ü erkek toplam 36 gönüllü üniversite öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yetersizlik Duygusu Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri’nden yararlanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde; grupların kendi içlerinde öntest, sontest ve izleme ölçümleri arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için (grup içi) İlişkili Ölçümler İçin Freidman Mertebeler Testi, üç grubun ölçeklerden elde ettikleri öntest, sontest ve izleme ölçümleri puanları arasındaki farkların anlamlılığını test etmek için (gruplar arası) ise İlişkisiz Ölçümler İçin Kruskall Wallis H Testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular geliştirilen programın üniversite öğrencilerinin yetersizlik duygusu ve psikolojik belirti düzeyini düşürmede plasebo ve kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha etkili olduğunu göstermiştir