Yükseköğretim Kurumlarında Terminoloji Yönetimi: Türkçe-Almanca Dil Çiftine Yönelik Bir Çalışma


Gülmüş Z., Erbek M.

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, 3-4 Kasım 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi 2017 (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 285), Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016, pp.934-943

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.934-943
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The increase in demand for translation in higher education institutions has brought various terminology problems. In this regard, this study aims to identify the problems encountered in the translation of higher education terms. In accordance with this aim, in this study, the research project entitled "Creating a Trilingual (Turkish-English-German) Term Base to Ensure Standardization in the Institutional Translations of Anadolu University" carried out at Anadolu University will be presented and the initial results of the project will be discussed. Within this scope, the texts that need to be translated into German at the institution were examined to identify the frequently used terms. The problems encountered in the translation of the Turkish terms were identified and evaluated. In the following stage, German equivalents to these terms were proposed. Within this period, it was noticed that it is necessary and important for employers, translators, technical staff and decision makers to work in cooperation. Consequently, by using the computer-assisted translation software suite SDL Trados, a server-based collaboration platform, where employers, translators and decision makers can work together, was installed. In this platform, we aim to create an online termbase which is integrated with the software suite.

Keywords: institutional translation, higher education terms, terminology management, termbase

Yükseköğretim kurumlarında çeviri talebinin artış göstermesi çeşitli terminoloji sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada yükseköğretim terimlerinin çevirisinde ne tür sorunlar yaşanmaktadır sorusuna cevap aramak üzere Anadolu Üniversitesi bünyesinde yürütülen "Anadolu Üniversitesi Kurumsal Çevirilerinde Standardizasyonu Sağlama Odaklı Üç Dilli (Türkçe-İngilizce-Almanca) Terim Belleği Oluşturma Projesi" başlıklı bilimsel araştırma projesi tanıtılacak ve ilk kısmi sonuçları ele alınmaktadır. Bu çerçevede üniversite bünyesinde Almancaya çevrilmesine gereksinim duyulan metinler taranarak sık kullanılan terimler tespit edilmiştir. Söz konusu Türkçe terimlerin çevirisinde karşılaşılan sorunlar tanımlandıktan ve değerlendirdikten sonra ilgili terimlere Almanca karşılık önerileri getirilmiştir. Bu süreçte işveren, çevirmenler, teknik personel ve karar vericilerin işbirliği içerisinde çalışmasının gerekliliği ve önemi ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak bir bilgisayar destekli çeviri yazılımı olan SDL Trados yardımıyla işveren, çevirmen ve karar vericilerin bir arada işbirliği içerisinde çalışabileceği sunucu tabanlı çevrimiçi bir işbirliği platformu kurulmuştur. Bu platformda adı geçen çeviri yazılımıyla entegre çalışan çevrimiçi bir terim belleği oluşturulmasıhedeflenmektedir.

Anahtar Sözcükler: kurumsal çeviri, yükseköğretim terimleri, terminoloji yönetimi,

terim belleği