THE WITCH IMAGE IN ANIMATED CINEMA AND THE MIYAZAKI FILM EXAMPLE: "KIKI'S DELIVERY SERVICE”


Creative Commons License

Dinç N., Dokur E.

Ulakbilge Journal of Social Sciences, vol.8, no.55, pp.1474-1488, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 55
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.7816/ulakbilge-08-55-02
  • Journal Name: Ulakbilge Journal of Social Sciences
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, MLA - Modern Language Association Database
  • Page Numbers: pp.1474-1488
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

THE WITCH IMAGE IN ANIMATED CINEMA AND THE MIYAZAKI FILM EXAMPLE: "KIKI'S DELIVERY SERVICE” Nurşen DİNÇ Elif DOKUR Abstract

From past to present, the witch image has been an important source of verbal, written and visual narratives. In mythology, legends and fairy tales, witchcraft is collected in the identity of a witch woman with negative features such as an old woman who is a sorcerer, terrible, evil and ugly.She is also the one who kills children, brings diseases and calamities, cooperates with the devil. In addition to being associated with cultural, economic, political and social discourses in historical reality, this image of the witch has been constantly adapted from one narrative to another, almost traditionalized and featured in our memories with its characteristic features. This tradition has also been applied to the cinema and also animated cinema, which is a sub-branch of cinema. “Snow White and the Seven Dwarfs”, “The Wizard of Oz”, “Hansel and Gretel” and “Cinderella” are some of the films that correspond to the traditional concept of the witch, adapted from fairy tales. Currently, the witch characters in animated cinema are blended together with the lifestyles of traditional and modern society, moving out of the traditional witch image and entering an interesting transformation process. In parallel with social and cultural changes, it is now seen that the witch character reflects different stories and meanings. This study aims to reveal the differences of witch characters produced in animated cinema from the traditional witch image and put forward the transformations they have experienced. In the study, the concept of witch and witchcraft has been discussed in the historical process first and then features and characters related to the image of witch in cinema and animated cinema have been exemplified together with the content. In the study, the witchcraft status of the witch characters in animated films has been discussed and in this context, the Miyazaki film "Kiki's Delivery Service" (2007), which is one of the prominent examples of animated cinema, has been analyzed. The analysis of the film has been conducted along with the relationship of time, space and character which are the key components of the narratives. Keywords: Witch, history of witches, cinema, animation cinema, "Kiki's Delivery Service"

Geçmişten günümüze cadı imgesi sözel, yazılı ve görsel anlatıların beslendiği önemli bir kaynak olmuştur. Mitoloji, efsane ve masallarda cadılık; büyücü, korkunç, kötü, çirkin bir yaşlı gibi olumsuz özelliklerle cadı kadın kimliğinde toplanmıştır. Aynı zamanda çocuk öldüren, hastalık ve felaket getiren, şeytanla işbirliği yapan kişidir. Bu cadı imajı, tarihi gerçeklikte kültürel, ekonomik, politik ve sosyal söylemlerle ilintili olmakla birlikte bir anlatıdan diğerine sürekli uyarlanarak adeta gelenekselleşmiş ve karakteristik özellikleriyle belleklerimizde yer etmiştir. Bu geleneği sinema ve sinemanın bir alt kolu olan animasyon sineması da uygulamıştır. “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, “Oz Büyücüsü”, “Hansel ve Gretel” ve “Sindirella” masallardan uyarlanarak geleneksel cadı kavramına karşılık gelen filmlerden birkaçıdır. Günümüzde animasyon sinemasında cadı karakterleri; geleneksel ve modern toplumun yaşam tarzlarıyla beraber harmanlanarak geleneksel cadı imajının dışına taşmış ve ilginç bir dönüşüm sürecine girmiştir. Toplumsal ve kültürel değişimlere paralel olarak artık cadı karakterinin farklı hikayeleri ve anlamları yansıttığı görülmektedir. Bu çalışma; animasyon sinemasında üretilen cadı karakterlerinin geleneksel cadı imgesinden farklarını ortaya koyabilmeyi ve yaşadıkları dönüşümleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada öncelikle cadı ve cadılık kavramı tarihi süreç içerisinde ele alınmış ve ardından sinema ve animasyon sinemasında cadı imgesine dair özellikler ve karakterler içerikle birlikte örneklendirilmiştir. Çalışmada ayrıca animasyon filmlerinde cadı karakterlerinin, cadılık durumu tartışılmakta ve bu kapsamda animasyon sinemasının öne çıkan örneklerinden olan Miyazaki filmi “Küçük Cadı Kiki” (Kiki's Delivery Service, 2007) analiz edilmektedir. Filmin analizi, anlatıların önemli bileşenlerinden zaman, mekân ve karakter ilişkisi ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Cadı, cadılık tarihi, sinema, animasyon sineması, “Küçük Cadı Kiki”