Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blog Kullanımının Okuma Becerisine Etkisi


Creative Commons License

Türker M. S., Genç A.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.28, pp.191-213, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

: Bu araştırmada, blog kullanımının yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma becerisine etkisi incelenmiştir. Karma öğrenme modelinin ilkeleri incelenerek sınıf dışı öğrenmeyi gerçekleştirmek amacıyla araştırmacı tarafından özgün bir blog sayfası tasarlanmış, hazırlanan içerik öğrencilere sınıf dışı etkinlik olarak uygulanmıştır. Çalışma, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B.2 düzeyinde 24 üniversite öğrencisinin katılımıyla yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından hazırlanan bir okuma becerisi testi, ön test ve son test olarak uygulanarak blog uygulamasının okuma becerisine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın bir diğer aşaması olan öğrencilerin blog kullanımına yönelik tutumlarının saptanması amacıyla, çalışma öncesi ve sonrasında blog tutum ölçeği uygulanarak elde edilen veriler nicel yöntemlerle çözümlenmiştir. Bloglara yönelik tutumlar ile okuma başarısı arasındaki ilişki de çalışma kapsamında araştırılmış, bu amaçla blog tutum ölçeği ve okuma becerisi testinden elde edilen veriler karşılaştırılmıştır. Tasarım tabanlı araştırma modelinin uygulandığı bu çalışma, katılımcılarla iş birliği yapılarak bir öğrenme ortamı tasarlanması ve tasarlanan öğrenme ortamının iyileştirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu amaçla, uygulama öncesi, uygulama sırası ve uygulama sonrası olmak üzere çalışmanın bütün evrelerinde tasarım tabanlı araştırma ilkelerine bağlı kalınarak uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin okuma becerisi düzeyleri ve bloglara yönelik tutumlarında uygulama sonunda pozitif yönlü anlamlı bir değişim olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin bloglara yönelik tutumları ile okuma başarıları arasında da orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır.