Vergi Gelirlerini Etkileyen Unsurların Tespit Edilmesi


Creative Commons License

Aydınbaş G., Erdinç Z.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.2, pp.799-817, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öz: Ülkeler, kamu kesimi borçlanması yoluna gitmeksizin temel harcamaların finansmanına yönelik optimum

vergi geliri elde etme çabası doğrultusunda hareket etmektedir. Pek çok ülke, sınırlı kaynaklarını etkin şekilde

kullanarak ekonomik büyüme ve kalkınmada en üst seviyeye ulaşma isteği ile vergi gelirlerini arttırmak adına

verimli vergi politikaları uygulamayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için hangi

faktörlerin hangi kısıtlar altında vergi gelirlerini etkileyeceğinin incelenmesi önemlidir. Bu çalışmanın amacı,

2007-2019 yıllık veri setinden yararlanılarak vergi gelirlerini etkileyen unsurların tespit edilmesidir. Çalışmadaki

ülkeler, genel itibarıyla vergi gelirleri yüksek olan ülkeler arasından (Almanya, Amerika, Belçika, Danimarka,

Fransa, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İsveç, İtalya, İzlanda, Meksika, Norveç, Portekiz ve Türkiye) seçilmiştir.

Bu çalışmada kullanılan bağımlı değişken vergi gelirlerinin GSYH’deki payı iken, bağımsız değişkenler ise; kişi

başına gayri safi yurt içi hâsıla (GSYH), beşeri sermaye endeksi ve politik istikrar endeksidir. Çalışmada

ekonometrik yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışmada, vergi gelirlerinin GSYH’deki payı

üzerinde gayri safi yurt içi hâsıla, beşeri sermaye endeksi ve politik istikrar endeksinin istatistiksel olarak anlamlı

ve pozitif bir etki yarattığı bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergi gelirleri, Ekonomik büyüme, Tüketim harcamaları, İnsani gelişme endeksi, Panel veri

analizi