Blog Kullanımının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Okumaya Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Türker M. S.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.9, no.2, pp.199-210, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.24315/tred.427539
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.199-210
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

: İçinde yaşadığımız dünyanın giderek dijitalleştiği çağımızda, teknolojide yaşanan gelişmelerin eğitim alanında da yansımalarını görmek kaçınılmazdır. Geleneksel yabancı dil öğretim yöntemlerinin modern eğitim anlayışının gerektirdiği iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz oluşu, teknoloji destekli yabancı dil öğretim malzemeleri ve öğrenme ortamları ile yeni yaklaşım ve yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Yaşam boyu öğrenme becerilerinin tartışıldığı eğitim dünyasında sınıf içinde ve sınıf dışında teknoloji ile desteklenmiş öğrenme ortamları oluşturulmasının sayısız yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. Teknolojiye olan düşkünlükleriyle bilinen “z kuşağı” öğrencilerin ihtiyaç duydukları etkileşimli dil öğrenme ortamları, sahip oldukları teknolojik araçlar da göz önünde bulundurulduğunda, “ağ günlükleri” olarak da bilinen bloglar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, blog şeklinde teknolojik tabanlı bir sınıf dışı öğrenme ortamının yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okumaya karşı tutumları üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Çalışma, B2 düzeyinde Türkçe öğrenen 52 yabancı uyruklu öğrencinin katılımıyla yürütülmüştür. Sekiz haftalık planlanan bu araştırma kapsamında araştırmacı tarafından özgün bir blog sitesi tasarlanmış, hazırlanan içerik bir ders dışı etkinlik olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının saptanması amacıyla, çalışma öncesi ve çalışma sonrasında okuma tutum ölçeği uygulanarak elde edilen veriler nicel yöntemlerle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarında uygulama sonunda pozitif yönlü anlamlı bir değişim olduğunu göstermiştir. Anahtar sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Web 2.0 araçları, blog, okumaya karşı tutum.