Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitimlerin Öğretmen Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Göçmenler H., Türker M. S.

TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES, vol.16, no.1, pp.293-314, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.47423/turkishstudies.48361
  • Journal Name: TURKISH STUDIES - EDUCATIONAL SCIENCES
  • Journal Indexes: Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.293-314
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye coğrafi konumu, komşu ülkeler ile sahip olduğu akrabalık bağları, komşu ülkelere nazaran daha iyi ekonomik şartlara sahip olması gibi birçok sebeple ciddi oranda göç almaktadır. Ülkemizde sayıları her geçen gün artan Suriyeli mültecilerin yaş dağılımına bakıldığında çoğunluğu çocukların oluşturduğu görülmektedir. Eğitim açısından önemli sorunları beraberinde getiren bu durumdan hem Suriyeli çocuklar hem de Suriyelilerin öğrenim gördüğü sınıflardaki Türk öğrenciler olumsuz şekilde etkilenmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı aradan geçen zaman içerisinde Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu konusunda önemli adımlar atmıştır. Suriyeli çocukların yaşadığı en önemli sorunun dil ile ilişkili olduğu düşünüldüğünde atılan adımların başında Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretimi bağlamında gerçekleştirilen hizmet içi öğretmen eğitimleri gelmektedir. Çalışma kapsamında, bu alanda verilen eğitimlerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilerek daha nitelikli hâle getirilebilmesi amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma olan çalışmada, veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmış, elde edilen veriler nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, eğitimlerin sistematik ve planlı düzenlenmesi önem arz etmektedir. Aksi bir durumda eğitimden beklenen verimlilik oldukça azalmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin sınıflara yerleştirilmesinde gelişigüzel bir seçimden ziyade aynı branş ve bölgeden/şehirden öğretmenlerin aynı sınıfta yer alacak şekilde seçilmeleri gerekmektedir. Eğitimlerde verilecek dersler birbiri ile ilişkili olmalı, uygulamalı derslerin teorik derslere göre daha ağırlıklı verilmesi gerekmektedir. Eğitim ortamının yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılabileceği nitelikte düzenlenmesi önemlidir. Ayrıca alan bilgisi olan ve saha tecrübesine sahip akademisyenlerin eğitimlerde tercih edilmesi ve uzaktan eğitim sisteminin sürecin bir parçası hâline getirilmesi de elde edilen sonuçlar arasındadır. Anahtar Kelimeler: Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretimi, hizmet içi eğitim, eğitici eğitimi, öğretmen görüşleri.