A SOCIAL ADVERTISEMENT ON ANIMAL TESTING: SAVE RALPH


Topuz Savaş A.

19. International Symposium Communication in the Millenium. , Eskişehir, Turkey, 12 - 14 October 2022, pp.157-158

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.157-158
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

  1. Save Ralph is an animation released on 2021 and made by The Humane Society of the United States (HSI). Theanimation depicts the clinical animal testings. It won two awards, being the Webby Winner and People’s Voice Winner andPublic Service and Activism (Branded) award. The campaigns’ advertisement film was released on HIS’s YouTube channelwith the message that it described the cruelty of animal testing in an original and unexpected way and it portrayed the realsituation of countless experimental animals.The aim of this study is to evaluate the messages in the social advertisement named Save Ralph within thescope of legal andethical responsibilities. Purposive sampling method was used while choosing the advertisement film. The goal of theadvertisement film chosen is to build consumer awareness towards animal testing and prevent the consumers from choosingthe products of the brands which test on animals, and thus stop animal testings.
  2. 158It is assumed that the subject of the study (Save Ralph) has the right characteristics to allow for in-depth research on thetopic. The advertisement film was analyzed qualitatively on the grounds of the Universal Declaration on Animal WelfareandEthical Guidelines for the Use of Animals in Research. According to the declaration and the guidelines, animals have theright to live, be respected, be cared for, be protected, live and reproduce freely. These rights can not be violated, and animalscan not be exploited in any way. Animals also can not be treated in bad and cruel ways. If an animal is to be put to death, itshould be done in a way as to not scare the animal and inflictpain. Any tests done on an animal should be conducted so thattheanimal’s suffering and discomfort is minimized, and enough analgesics is given to the animal under the guidance ofveterinary methods. Tests that inflict psychological pain on animals are also against animal rights. Institutions that protectanimal’s rightsshould be represented at state level and animal rights should be protected by law similar to human rights.Rabbit Ralph, who represents the experiences of real-world test animals in the scope of the advertisement, is blinded duringthe tests, one of hisears keeps ringing and he is in constant pain due to the chemicals applied on him. No analgesics are givento him to lessen his suffering during the tests. He is sad, unhappy and in pain. All his family have lost their lives during thetests. Ralph is alsoexpected to die. The underlying reason for all this, as explained by Ralph in the advertisement, is thegovernments allowing animal tests. When all these findings were evaluated within thearticles of the Animal RightsDeclaration and the ethical law, itwas concluded that Ralph, the main character of the advertisement, was experimented onillegally and unethically. The message of the advertisement, along with Ralph’s despair and acceptanceof the things he wentthrough, is given in a sympathetic way.In the framework of the findings, when Carroll's Social Responsibility model is evaluated, it can be suggested that legal andethical responsibilities form the basis of economic responsibilities, and the order of the model should be changed. Necessarycooperation can be provided between consumers, academic circles and all stakeholders so that institutions fulfill their legaland ethical responsibilities during experiments and use alternative methods instead of experimenting on animals.

Kurumların klinik hayvan deneylerini konu alan TheHumane Society of the United States’ın (HSI) kampanyası olanRalph’i Kurtar, 2021 yapımı animasyondur. 2022’de Webby Winner and People’s Voice Winner ve Public Service andActivism (Branded) olmak üzere iki ödül kazanmıştır. Kampanyanın reklam filmi, HSI’nınYoutube hesabında; hayvandeneylerinin zalimliğini, orijinal, beklenmedik şekilde ele aldığı ve sayısız deney hayvanının gerçek durumunu temsil ettiğimesajıyla birlikte gösterime sunulmuştur.Bu çalışmanın amacı, Ralph’ı Kurtar isimli sosyal reklamdakimesajların yasal ve etik sorumluluklar kapsamındadeğerlendirilmesidir. Reklam filmi seçilirken amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Seçilen reklam filminde, hayvandeneylerine yönelik tüketici farkındalığı oluşturmak ve hayvan deneyleri yapan markaların, ürünlerin tüketici tarafındantercih edilmesini önlemek buna bağlı olarak da hayvan deneylerini engellemek amaçlanmaktadır.Araştırmaya konu olan sosyal reklamın zengin bilgiye sahip olduğu, konunun derinlemesine çalışılmasına olanak vereceğivarsayılmaktadır. Reklam filmi, Hayvan Hakları EvrenselBeyannamesi ve Hayvan Deneyleri Etik Yasaları temelindedeğerlendirilerek nitel olarak analiz edilmiştir. Beyanname ve etik yasaların maddelerine göre, hayvanların yaşam hakkı,saygı görme hakkı, bakılma, korunma, özgürce yaşama ve üreme hakları bulunmaktadır. Bu hakları çiğneyerek hayvanlarsömürülemez, hayvanlara kötü, acımasızca ve zalimce işlem yapılamaz, hayvanların öldürülmesi söz konusuysa acıçektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır. Deneyler sırasındahayvanlara en az ağrı, sıkıntı verecek şekildeduyarlı birşekilde işlem yapılmalı, veteriner hekimlik yöntemlerine bağlı kalarak ağrı kesiciler verilmelidir. Hayvanlara fiziksel olduğukadar psikolojik acı çektiren deneyler yapılması da hayvan haklarınaaykırıdır. Hayvanları savunma ve koruma kuruluşları,hükümet düzeyinde temsil edilmeli, hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır. Reklam kapsamında gerçekdünyadaki deney hayvanlarının yaşadıklarının temsilcisi olan tavşan Ralph deneylersırasında kör olmuştur, bir kulağısürekli çınlamaktadır, üzerine sürülen kimyasallar nedeniyle sürekli acı çekmektedir. Deneyler sırasında daha az acı çekmesiiçin herhangi bir ağrı kesici verilmemektedir.Korku içindedir, mutsuzdur ve üzgündür. Tüm ailesi deneyler sırasındahayatını kaybetmiştir. Ralph’de ölümünü beklemektedir.Sorununtemelinde,Ralph’in de reklamda dediği gibi hükümetlerinhayvan deneylerine izin vermeleri yatmaktadır. Tüm bu bulgular hayvan hakları beyannamesi ve etik yasasının maddeleriyledeğerlendirildiğinde, reklamın kahramanı Ralph’e yasal ve etik olmayan şekilde deney yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.Reklam mesajı, Ralph’in çaresizliği, yaşadıklarını kabullenişi, yumuşak ve cana yakın tonda verilmiştir.Elde edilen bulgular çerçevesinde, Carroll’un Sosyal Sorumluluk modeli değerlendirildiğinde yasal ve etik sorumluluklarınekonomik sorumluluklara temel oluşturması, modelin sıralamasının değiştirilmesi önerilebilir. Kurumların deneylersırasında yasal ve etik sorumluluklarını yerine getirmeleri ve deney hayvanı yerine alternatif yöntemler kullanmaları için,tüketiciler, akademik çevreler ve tüm paydaşlar olarak gerekli işbirliği sağlanabilir.