Halkla İlişkiler ve Sponsorluk


Creative Commons License

Çınar N., Yıldız S.

in: Pazarlama İletişimi, Mine Oyman, Bayram Zafer Erdoğan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayını, Eskişehir, pp.84-116, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter TextBook
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayını
  • City: Eskişehir
  • Page Numbers: pp.84-116
  • Editors: Mine Oyman, Bayram Zafer Erdoğan, Editor
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışının bir gereği olarak pazarlama iletişimi araçlarının her biri diğerleriyle eşgüdüm halinde belirli kurumsal hedeflere ulaşmak amacıyla çalışır. Bununla birlikte her aracın kendine özgü daha spesifik hedefleri, sorumlulukları ve uygulamaları söz konusudur. Bu bağlamda halkla ilişkiler, öncelikle kurumun hedef kitleler tarafından kabul görmesi, bu kitleler nezdinde iyi bir imaja ve itibara sahip olması için çabalar. Bu genel ve geniş kapsamlı amaca ulaşmak için kurumu bir biçimde ilgilendiren tüm taraflarla kurum arasında iyi ilişkiler geliştirmeye ve sürdürmeye çalışır. Bunun yanı sıra halkla ilişkiler uygulamalarının doğrudan ve dolaylı olarak satışları arttırma, müşteri tatmini ve bağlılığı yaratma gibi amaçları ve işlevleri olduğu da söylenebilir. Özetle halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi karması içerisinde son derece önemli bir araç, dahası kurum için stratejik öneme sahip bir yönetim fonksiyonudur. 

Pek çok kaynakta halkla ilişkilerin kapsamı içerisinde değerlendirilen ya da onunla yakından ilişkili olduğu düşünülen sponsorluk, bu bölümde ele alınan bir diğer pazarlama iletişimi aracıdır. Sponsorluk, halkla ilişkiler ile benzer amaçları üstlenir ya da bir diğer ifadeyle kurumun iletişim hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunur. Günümüzde kullanımı giderek yaygınlaşan sponsorluk uygulamaları kurumların pazarlama iletişimi ve halkla ilişkiler stratejileri içerisinde önemli bir yer teşkil eder.   

Bu bölümde öncelikle, halkla ilişkilerin pazarlama iletişimi içerisindeki rolü ele alınacaktır. Ardından halkla ilişkilerin temel uygulama alanları olan kurumsal ve pazarlama amaçlı halkla ilişkiler ayrımına değinilecektir. Daha sonra halkla ilişkiler ortam ve araçları, bu araçlar kullanılarak gerçekleştirilen halkla ilişkiler sürecinin aşamaları ve dijitalleşmenin halkla ilişkiler üzerindeki etkileri açıklanacaktır. Son olarak, sponsorluğun kapsamı, türleri, avantaj ve dezavantajları ile pazarlama iletişimindeki yeri ele alınacaktır.