Avrupa Birliği Ulaştırma Politikasının Kalkınma Teorileri Perspektifinden Değerlendirilmesi


Çınar İ. T.

Aizanoi Academia - İktisat, İşletme ve Siyasal Çalışmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.17-28, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Avrupa Komisyonu, ulaştırma sistemlerinin bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı yapacağına inanmaktadır. Bunun yanında, bölgesel düzeyde ekonomik kalkınmayı açıklamayı amaçlayan teorik yaklaşımlar -en azından Avrupa Birliği açısından- her zamankinden daha karmaşık problemlere cevap vermek zorunda kalmaktadır. Örneğin merkez-çevre yaklaşımı çerçevesinde ele alınacak olursa, Avrupa'nın merkezinde, lokasyonun önemli olduğu yönündeki teorik beklentiyi doğrulayan başarılı bölgeler bulunmaktayken, işsizliğin giderek yükseldiği ve ekonomik canlılığını yitirmeye başlayan fakat merkezi bir konumda bulunan bölgeler de vardır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliğinin büyük önem atfettiği ulaştırma politikasının ve bunun bir aracı olarak Trans-Avrupa Ulaştırma Ağının teorik dayanaklarının ne olduğunu ve şimdiye kadar ortaya konan kalkınma teorilerinin ne açılardan Avrupa Birliğinin bu yaklaşımının ve politikasının arka planını desteklediğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışma, betimsel bir yöntem üzerinden Avrupa Birliği’nin Ortak Ulaştırma Politikası’nın teorik temellerinin değerlendirmesini yapmaktadır. Sonuç olarak Ortak Ulaştırma Politikası, başlangıçta Neoklasik yakınsama hipotezi ile en yakın uyumu gösterirken, keynesyen yaklaşım ve yeni ekonomik coğrafya yaklaşımlarının politikanın ilerleyen yıllardaki şekillenmesinde katkı yaptığı ifade edilebilir.