Lost Scenes and Found Nuances: AI-Generated Rhetorical Film Dialogues in Turkish and English


Çalışkan Ö.

1st International, Communication, Technology, Art and Design Congress- ICTADC 2024, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2024

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Artificial intelligence has recently entered the field of cinema, as have many other fields. Innovative uses of AI-generated content are also observed in the field of scriptwriting. This study examines how the rhetoric in Turkish and English film dialogues generated by AI has differences or similarities in culture and language. In addition, by emphasizing the integration of storytelling and artificial intelligence, the study also aims to underline the importance of preserving linguistic diversity and cultural authenticity in cinematic narratives. In the context of the theoretical framework, this study examines the ability of AI to incorporate culturally relevant expressions, idioms, and rhetorical styles in dialogues. This is done through a qualitative textual and rhetorical comparison of AI-generated dialogues with traditional narrative and common stage themes. The findings may reveal the effectiveness of AI in generating culturally sensitive and nuanced dialogues but may also highlight its limitations in capturing the subtleties of language and culture. Such insights also re-emphasize the irreplaceable role of human creativity in filmmaking. By critically examining the role of AI in screenwriting, this study encourages the examination and discussion of the interplay between AI and human creativity. It seeks to understand how technology and creativity combine in cinematic storytelling.

Yapay zekâ birçok alanda olduğu gibi son dönemde sinemanın da alanına girmiştir. Yapay zekâ tarafından üretilen içeriğin yenilikçi kullanımları, senaryo alanında da gözlemlenmektedir. Bu çalışma, Yapay zekâ tarafından üretilen Türkçe ve İngilizce film diyaloglarındaki retoriğin nasıl kültür ve dil bağlamında farklılıklar ya da benzerliklere sahip olduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte hikaye anlatımı ile yapay zekâ entegrasyonunu vurgulayan çalışma, sinematik anlatılarda dilsel çeşitliliği ve kültürel özgünlüğü korumanın öneminin altını çizmeyi de amaçlamaktadır. Bu çalışmada kuramsal çerçeve bağlamında, yapay zekânın diyaloglarda kültürel olarak ilgili ifadeleri, deyimleri ve retorik stilleri dahil etme yeteneğini incelenmektedir. Bu incelemeler, yapay zekâ tarafından üretilen geleneksel anlatı ve yaygın kullanılan sahne temalarıyla oluşturulan diyalogların nitel olarak metin incelemesi ve retorik bağlamında karşılaştırılmasıyla gerçekleştirilmektedir.  Bulgular, yapay zekânın kültürel açıdan hassas ve nüanslı diyaloglar oluşturmadaki etkinliğini ortaya koyabilir, ancak dil ve kültürün inceliklerini yakalamadaki sınırlamalarının da altını çizebilir. Bu tür iç görüler, film yapım sürecinde insan yaratıcılığının yeri doldurulamaz rolünün de tekrar hangi konumda olduğunu vurgulamaktadır. Yapay zekânın senaryo yazımındaki rolünü eleştirel bir bakış açısıyla ele alan bu çalışma, yapay zekâ ve insan yaratıcılığı arasındaki etkileşimi incelemeyi ve tartışmayı teşvik etmektedir. Sinematik hikaye anlatımında teknoloji ve yaratıcılığın nasıl birleştiğini anlamaya çalışmaktadır.