Nebesniye tela v prirodno-landşaftnom kode russkoy i turetskoy lingvokultur


SARAÇ H.

15. Mejdunarodniy naucna-praktiçeskiy seminar ’xxrusskoye kulturnoye prastranstva’xx, Moskva, Russia, 17 - 19 April 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Moskva
  • Country: Russia
  • Anadolu University Affiliated: Yes