Employer Perception of Employer Brand Value and Organizational Commitment: “An Example of Employer Brand Credibility in the Banking Sector”


Kuzulu E., Aslan T., Erdoğan G., Kanık D., Yılmaz D.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.3, pp.2845-2862, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose – The aim of the research is to determine the point of views of white-collar employees employedin private banks on the employer brand value and its sub-dimensions, to determine which dimensionsthey are the most affected by, and to compare these views with the organizational commitment of theemployees. Design/methodology/approach – A qualitative study was conducted. Semi-structured interviews with31 questions were conducted with 22 private bank employees. The answers of the participants weretranscribed and analysed in the MAXQDA Analytics Pro 2020 Qualitative Data Analysis program. Findings – According to the results of the analysis, the participants of the research expressed "thesatisfaction of being a part of the institution", one of the sub-codes of the psychological dimension, morethan all the other codes. When the answers given about the functional dimension are examined, it is seenthat the interview participants emphasized "the availability of promotion opportunities in the institutionthey work for". When the codes of the economic dimension of employer brand value are examined; it isseen that the participants stated that they were mostly satisfied with their "private health insurance".According to the results of the analysis, most of the participants, except for four, feel connected to theinstitution they work for. Discussion – In line with the answers received from the participants, the satisfaction of being a part ofthe institution emerges as the most important determinant of the psychological sub-dimension. Theresults of the analysis reveal that although the respondents find their job stressful, they are happy to be apart of the institution they work for and the fact that they find the educational opportunities in theirinstitutions sufficient is also effective in their perception of employer brand value. The findings obtainedfrom the participants show that the participants are most satisfied with the private health insurance fromthe economic dimensions, and this affects their perceptions of employer brand value. The participantsfind their wages low and state that they are not satisfied with the bonus system, but their feeling ofcommitment to the institution is not affected by this perception. Participants who emphasize theircommitment to the institution the most, emphasize the psychological dimension the most. According tothe results, it can be argued that human resource management practitioners can strengthen theorganizational commitment of employees with practices that focus on the psychological dimension.
Amaç – Araştırmanın amacı özel bankalarda istihdam edilen beyaz yakalı işgörenlerin işveren markadeğerine ve alt boyutlarına dair görüşlerini tespit etmek, en fazla hangi boyutlardan etkilendiklerinibelirlemek ve bu görüşlerin işgörenlerin örgüt bağlılığı ile karşılaştırılmasını yapmaktır. Yöntem – Bu çalışmada nitel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. 22 özel banka çalışanı ile 31 sorudanoluşan yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiş ve analiz edilmiştir. Katılımcıların verdiğicevapların birbirini tekrar ettiği tespit edildiğinde örneklem sabitlenmiştir ve 22. kişide mülakatlardurdurulmuştur. Katılımcıların cevapları deşifre edilmiş, MAXQDA Analytics Pro 2020 Nitel VeriAnalizi programında analiz edilmiştir. Bulgular – Analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılanlar psikolojik boyutun alt kodlarından “kurumunparçası olmaktan duyulan memnuniyeti” diğer tüm kodlara göre daha fazla dile getirmişlerdir.Fonksiyonel boyuta dair verilen cevaplar incelendiğinde mülakat katılımcılarının “çalıştıkları kurumdaterfi fırsatlarının bulunmasına” vurgu yaptıkları görülmektedir. İşveren marka değerinin ekonomikboyutuna ait kodlar incelendiğinde; katılımcıların en fazla “özel sağlık sigortalarından” memnunolduklarını dile getirdikleri görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların dördü hariç büyükçoğunluğu kendilerini çalışmakta oldukları kuruma bağlı hissetmektedirler. Tartışma – Katılımcılardan alınan cevaplar doğrultusunda, kurumun parçası olmaktan duyulanmemnuniyet psikolojik alt boyutun en önemli belirleyicisi olarak ortaya çıkmaktadır. Analiz sonuçları,araştırmaya katılanların işlerini stresli bulmalarına rağmen, çalıştıkları kurumun parçası olmaktanmemnuniyet duyduklarını ve kurumlarındaki eğitim imkanlarını yeterli bulmalarının işveren markadeğeri algılarında da etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcılardan elde edilen bulgular,katılımcıların ekonomik boyutlardan en fazla özel sağlık sigortasından memnun olduklarını ve bununişveren marka değeri algılarını etkilediğini göstermektedir. Katılımcılar, ücretlerini düşük bulmakta veprim sistemlerinden de memnun olmadıklarını belirtmektedirler, ancak kuruma bağlı hissetmeleri bualgılarından etkilenmemektedir. Kuruma olan bağlılığını en fazla vurgulayan katılımcılar en yoğunvurguyu, psikolojik boyuta yapmaktadır. Sonuçlara göre; insan kaynakları yönetimi uygulayıcılarınınpsikolojik boyuta yoğunlaşan uygulamalar ile işgörenlerin örgüt bağlılığını güçlendirebilecekleri önesürülebilir.