COMPARATIVE ANALYSIS OF HEALTH NEWS IN ALTERNATIVE MEDIA AND MAINSTREAM MEDIA IN DIGITAL MEDIUM: THE CASE OF MEDYASCOPE AND HURRIYET


Yavaşçalı A. H., Şirvanlı T.

Kurgu, vol.30, no.1, pp.27-46, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Kurgu
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.27-46
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

Alternative media and mainstream media, conceptually represents different media structuresand contents in social and formal terms. Health news, on the other hand, is expected to beindependent of the political economy and ideological position of media groups, since it is anissue that concerns public health beyond the transfer of knowledge/information. Therefore, theproblem of this study is "how health news varies in alternative media and mainstream media"and "how health news is framed in relevant broadcast groups". The framing approach, whichalso constitutes the theoretical basis of the study, states that some aspects of the subject inthe news are emphasized less and some aspects are overemphasized, and a certaininterpretation, evaluation and solution about it is brought to the fore. Media framings, canprovide information on how media groups are approach a particular issue. In this context, it isaimed to examine the health news produced by Medyascope channel, which can be describedas alternative media in the context of ownership structure and production relations, andHürriyet newspaper, which is defined as the flagship of Turkey's mainstream media. Within thescope of the study, the health news of Hürriyet and Medyascope, two different publicationsthat can be defined as mainstream and alternative media in terms of political economy,covering the date of August 2021 were analyzed with the content analysis technique. It wasdetermined that Medyascope published 57 news content and Hürriyet published 229 newscontent in a total of 286 health news items in a month, and it was observed that the differencein the number of news did not reflect on the diversity of news topics. While it is seen thatMedyascope website approaches health news with a critical perspective, it has beendetermined that Hürriyet carries out a "click/read" oriented health journalism activity in line withthe mainstream media principles. It is seen that both press organizations take a similar line inthe "General Health" category. While Medyascope's second-ranked news content is on"difficulties and fundamental rights of healthcare professionals", Hürriyet's second-rankednews content is health/magazine-oriented content such as "healthy life formulas" and"aesthetic surgeries". Although the subject of health is at the center in both media groups, theframes of the news differ according to the political economy and publishing understanding ofthe broadcasting groups and affect the quality of health news.

Alternatif medya ve ana akım medya kavram olarak toplumsal ve biçimsel anlamda farklımedya yapılanmalarını ve içerikleri temsil etmektedir. Sağlık haberlerinin ise bilgi/enformasyonaktarımının ötesinde, halk sağlığını ilgilendiren bir mesele olduğu için, medya gruplarınınekonomi politik yapısından ve ideolojik konumundan bağımsız olması beklenmektedir.Dolayısıyla, bu çalışmanın problemini “sağlık haberlerinin alternatif medya ve ana akımmedyada nasıl değişkenlik gösterdiği” v e “sağlık haberlerinin ilgili yayın gruplarında nasılçerçevelendiği” soruları oluşturmaktadır. Çalışmanın kuramsal temelini çerçeveleme teorisioluşturmaktadır. Çerçeveleme yaklaşımı, haberlerdeki konunun bazı yönlerinin az bazıyönlerinin ise fazla vurgulanarak onun hakkında belli bir yorumun, değerlendirmenin veçözümü ön plana çıkarıldığını belirtmektedir. Medya çerçeveleri, medya gruplarının belirli birkonuyu nasıl ele aldığı konusunda bir bilgi sunabilmektedir. Bu bağlamda çalışmada, sahiplikyapısı ve üretim ilişkileri bağlamında alternatif medya olarak nitelendirilebilecek Medyascopekanalının ve Türkiye ana akım medyasının amiral gemisi olarak tanımlanan Hürriyetgazetesinin ürettiği sağlık haberlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ,ekonomi politik anlamda ana akım ve alternatif medya olarak tanımlanabilecek iki farklı yayınolan Hürriyet ve Medyascope’un Ağustos 2021 tarihini kapsayan sağlık haberleri, içerik analizitekniği ile analiz edilmiştir. Bir aylık sürede toplamda 286 sağl ık haberi içerisindeMedyascope’un 57, Hürriyet’in 229 haber içeriği yayınladığı tespit edilmiş, haber sayısındakifarklılığın haber konularındaki çeşitliliğe yansımadığı görülmüştür. Medyascope İ nternetsitesinin sağlık haberlerine eleştirel bir perspekti fle yaklaştığı görülürken, Hürriyet’in ana akımmedya prensipleri paralelinde “tıklanma/okunma” eksenli bir sağlık haberciliği faaliyetiyürüttüğü tespit edilmiştir. ““Genel Sağlık” kategorisinde iki basın kuruluşunun da benzer birçizgide yer aldığı görülmektedir. Bunun yanında Medyascope’un ikinci sıradaki haber içerikleri“sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklar ve temel hakları” üzerineyken, Hürriyet’te ise ikincisırayı “sağlıklı yaşam formülleri”, “estetik ameliyatlar” gibi sağlık/magazin eksenli içe rikleroluşturmaktadır. Her iki yayın grubunda da sağlık konusu merkezde olmasına rağmenhaberlerin çerçeveleri, yayın gruplarının ekonomi politik ve yayıncılık anlayışlarına görefarklılık göstermekte ve sağlık haberlerinin niteliğini etkilemektedir.