The Practices on Cooking and Safekeeping of The Milk and Milk Products’ of Housewives Living in Tokat City Centre


Creative Commons License

Işık N., Önay Derin D., Güldemir O., İlknur G.

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF NUTRITION RESEARCH, vol.3, no.2, pp.1-17, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In our society, it is mostly the women who are in charge with the preparation, cooking and safekeeping of the food. If the fundamental principles of preparation, cooking and safekeeping of milk and dairy products are not known, a great loss of nutritional elements can occur. The aim of this study, carried out in the city center of Tokat Province, is to define the practices of housewives of two generations concerning the preparation, cooking and safekeeping of milk and dairy products. The research was carried out on 80 housewives of different generations living in the provincial center of Tokat: 40 mothers or mothers-in-law and 40 daughters or daughters-in-law. The data for the research was collected using the technique of face-to-face interview with a questionnaire. The questionnaire form included general information about the women (age, education, etc.) and various questions about the practices related to the preparation, cooking and safekeeping of milk and dairy products. The evaluation of data was carried out using the package program of SPSS 16.0. Tables were prepared for each question showing the figure and per cent values and the related arithmetic averages were calculated. The data was evaluated by taking the generation (today and past) variable into account. The results of the study showed that pasteurized milk was not used in the past and the milk was not waited in the fridge without boiling. The correlation between two generations with regard to milk types used, milk keeping pots, yoghurt types used, and the pots used when making yoghurt was judged significant in terms of statistics (p<0.05). As the educational levels of women increased, practices of food cooking and storing are more healthy.

Toplumumuzda besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasından büyük ölçüde kadınlar sorumludur. Süt ve süt ürünlerinin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanmasındaki temel ilkelerin bilinmediği durumlarda besin öğelerindeki kayıplar çok fazla olmaktadır. Tokat il merkezinde yapılan bu çalışmada iki kuşak ev kadınlarının süt ve süt ürünlerini hazırlama, pişirme ve saklama yöntemleri konusundaki uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Tokat il merkezinde yaşayan farklı kuşaktan (jenerasyondan) olan 40 anne ya da kayınvalide, 40 kız ya da gelin olmak üzere toplam 80 ev kadını üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri anket formu ile karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anket formu, kadınlara ilişkin genel bilgiler (yaş, öğrenim durumu) ile süt ve süt ürünlerini hazırlama, pişirme ve saklamaya yönelik uygulamaları tespit etmek amacıyla çeşitli soruları içermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Her soru ile ilgili sayı ve % değerleri gösteren tablolar hazırlanmış ve gerekli aritmetik ortalamalar alınmıştır. Veriler, kuşak (günümüz ve geçmiş) değişkeni dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Geçmişte pastörize süt kullanılmadığı görülmüştür. Kullanılan süt türleri, sütü sakladıkları kaplar, kullandıkları yoğurt türleri, yoğurt yaparken kullandıkları kaplar hususunda iki kuşak ev kadını arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Çalışma sonuçlarına göre, kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe besinleri pişirme ve saklamaya yönelik uygulamaları da daha sağlıklı olmaktadır.