Local, National and Imported Products in Food Consumption


Creative Commons License

Güldemir O.

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.7, no.4, pp.592-612, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nowadays people conscious about healthy, local and ecological foods and consume on that way. It is known that local consumption effects society, economy and environment; and of course, improve rural development and sustainable local agriculture. In this study, it is aimed to examine consumer perceptions and behaviors in terms of local, national and imported foods. Six of the participants are academicians, six are civil servants and six are general affairs employees determined by the socio-economic stratification method (n= 18). The first group of individuals in the study is in the low, the second in the middle and the third in the high-income group who voluntary participated. The ages of individuals vary between 26 and 48; 10 of them are married and eight are single. A total of three focus group interviews were conducted with a qualitative research pattern. Content analysis identified in six relevant themes. These were cost, lifestyle, food quality, choice, consumer ethnocentrism and farmers. Participants prefer local and national foods more than imported foods. Also, they have a perception on local foods are more delicious and fresher. Even so they prefer imported foods if they cheaper. There are significant differences between socio-economic groups. It is suggested that to carry out more qualitative and quantitative parallel studies.

Günümüzde sağlıklı, yerel, ekolojik gıda bilinci oluşmakta ve insanların bu bilinç ile tüketimleri şekillenmektedir. Yerel tüketimlerin; bölgede sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri olduğu; kırsal kalkınma ve sürdürülebilir yerel tarıma da katkıları olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada, tüketici algı ve davranışlarını yerel, millî ve ithal gıdalar yönüyle incelemek amaçlanmaktadır. Sosyo-ekonomik tabakalama yöntemi ile belirlenen katılımcıların altısı akademisyen, altısı memur ve altısı da genel işler çalışanıdır (n= 18). Araştırmada gönüllü olarak yer alan bireylerden oluşan ilk grup düşük, ikincisi orta ve üçüncüsü ise yüksek ekonomik gelir grubundadır. Bireylerin yaşları 26 ile 48 arasında değişmektedir; 10’u evli ve sekizi bekârdır. Nitel araştırma deseniyle toplam üç odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere yerel, millî ve ithal gıdalar ile ilişkili altı temada içerik analizi yapılmıştır. Bunlar maliyet, yaşam biçimi, gıda kalitesi, seçim, tüketici milliyetçiliği ve çiftçilerdir. Katılımcılar yerel ve millî gıdaları ithal gıdalara nazaran daha fazla tercih etmektedirler. Ayrıca katılımcılar yerel gıdaların daha lezzetli ve çok daha taze oldukları algısına sahiptirler. Buna rağmen ithal gıdaların daha ucuz olması durumunda ithal olanları tercih etmektedirler. Sosyo-ekonomik gruplar arasında anlamlı farklılıklar mevcuttur. Genellenebilir sonuçlar için daha fazla nitel ve nicel paralel çalışmalar yürütülmesi önerilmektedir.