Being Conscious About Discrimination: Movie and Artwork Analysis


Günel E., Çakır M.

11. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 23 - 25 October 2023, pp.114-115

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Elazığ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.114-115
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract

The literature consistently emphasizes that discrimination results in unequal living conditions and standards among individuals within society and can lead to violence against those exposed in both social and private areas. Furthermore, educational institutions are recognized as playing a vital role in raising awareness about discrimination and violence, and in providing individuals with a healthier social life through education on these issues. Therefore, understanding the perceptions of pre-service social studies teachers regarding discrimination is important, as they will be the ones teaching this subject professionally in the future. Social studies courses are interdisciplinary in nature and aim to assist individuals in adapting to social life as democratic citizens. They are also foundational courses in which individuals can develop awareness of discrimination and its negative consequences. This ongoing study seeks to comprehend the perceptions of social studies teacher candidates about discrimination through the analysis of movies and artworks. Specifically, the movies Happiness and Green Book were examined with social studies teacher candidates in terms of discrimination as part of an elective undergraduate course. Additionally, an activity was conducted within the same course, in which participants examined an artwork with a focus on discrimination, guided by an art education expert. Furthermore, individual semi-structured interviews were conducted with prospective teachers. The data collected in this research are being analyzed using an inductive approach (content analysis).

Keywords: Discrimination, movie analysis, artwork analysis, social studies teacher candidates.

Ayrımcılık, toplumda bir arada bulunan bireyler arasında eşitsiz koşullar ve yaşam standartlarının oluşmasına yol açtığı gibi, maruz kalanlara yönelik toplumsal hayatta ve hatta özel alanlarda dahi şiddete de yol açtığı alanyazında sıklıkla belirtilmektedir. Bunun yanında ayrımcılık ve şiddete ilişkin farkındalığın artırılmasında ve bireylerin bu konularda eğitilerek daha sağlıklı bir toplumsal yaşama kavuşabilme söz konusu olduğunda eğitim kurumlarının önemli bir role sahip olduğu alanyazında yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ayrımcılık algısı, bu konuyu profesyonel olarak öğretecek bireyler olmaları açısından önemlidir. Sosyal bilgiler dersi, bireylerin demokratik kişilikler olarak toplumsal hayata uyum sağlamalarını amaçlayan disiplinlerarası bir derstir. Sosyal bilgiler dersi ayrıca, bireylerin ayrımcılık ve getirdiği olumsuz durumlar konusunda farkındalık kazanabilecekleri temel derslerden birisidir. Devam eden bu çalışmada, film analizi ve sanat eserleri kullanılarak sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının ayrımcılığa dair algısını anlamak amaçlanmaktadır. İlk olarak, Mutluluk ve Yeşil Rehber filmleri sosyal bilgiler öğretmen adayları ile ayrımcılık açısından lisans düzeyinde bir seçmeli dersin kapsamında incelenmiştir. Buna ek olarak, aynı ders kapsamında katılımcıların bir sanat eserini ayrımcılık konusuna odaklanarak incelemelerini içeren bir etkinlik sanat eğitimi uzmanı bir öğretim üyesi eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarıyla bireysel yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu araştırmada elde edilen veriler tümevarımsal bir yaklaşım (içerik analizi) kullanılarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayrımcılık, film analizi, sanat eseri analizi, sosyal bilgiler öğretmen adayları.