Developing Consumption and Saving Scale: A Study of Validity and Reliability


Creative Commons License

Altınırmak S., Badurlar İ., Yıldırım M., Şen O., Aytekin A., Karamaşa Ç.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.4, no.29, pp.473-499, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale in order to measure the consumption habit and saving behaviours of the children between 6 and 10. The sampling of the study composes of  147 girl and 119 boy pupils (266 in total) that are receving education in one private and two state primary schools in Eskişehir. Within the scope of the scale reliability, the Cronbach Alpha inner coherence coefficient is examined. While SPSS 18 software is used for explanatory factor analysis, LISREL 8.8 package is adopted for the confirmatory factor analysis. According to the results of the explanatory factor analysis, it is seen that the items of the consumption and saving scale are gathered under 8 dimensions. By considering the results of the confirmatory factor analysis, the accordance indices are quite similar with the values mentioned in the literature. It is concluded that the “Consumption and Saving Scale” could be used in determining the consumption habits and saving behaviours of kids. 

Bu çalışmanın amacı; 6-10 yaş aralığındaki çocukların tüketim alışkanlıkları ve tasarruf davranışlarının ölçülmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma örneklemini Eskişehir il merkezinde ilkokul düzeyinde 1 özel, 2 devlet ilköğretim okulunda öğrenim gören 147 kız, 119 erkek, toplam 266 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı incelenmiştir. Geçerlik çalışmaları kapsamında ise açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışmalarına yer verilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi SPSS 18 paket programıyla, doğrulayıcı faktör analizi LISREL 8.8 programıyla gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda tüketim ve tasarruf ölçeği maddelerinin 8 boyut altında toplandığı görülmüştür. Gerçekleştirilen Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda uyum iyiliği indekslerinin literatürde belirtilen değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada “Tüketim ve Tasarruf Ölçeği” nin çocukların tüketim alışkanlıkları ve tasarruf davranışlarını belirlemek amacıyla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.